Oświadczenie Rady Nadzorczej Tarczyński SA
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada
Nadzorcza Tarczyński SA oświadcza, że w Tarczyński SA:
a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące
spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i
umiejętności z zakresu branży, w której działa Tarczyński S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych,
b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
Członkowie Rady Nadzorczej:
1. Krzysztof Wachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ………………………………...
2. Edmund Bienkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ………………………………...
3. Elżbieta Tarczyńska – Członek Rady Nadzorczej ………………………………...
4. Piotr Łyskawa – Członek Rady Nadzorczej ………………………………...
5. Tadeusz Trziszka – Członek Rady Nadzorczej ………………………………...
6. Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej ………………………………...
Ujeździec Mały, 30 kwietnia 2021 roku