O Ś W I A D C Z E N I E
Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Tarczyński
Ja niżej podpisany oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy
Kapitałowej Tarczyński sporządzone za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku i dane porównywalne
sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Tarczyński.
Oświadczam ponadto, iż roczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński sporządzone za okres od
1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej
Tarczyński, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Członkowie Zarządu:
1. Jacek Tarczyński – Prezes Zarządu ………………………………...
2. Radosław Chmurak – Wiceprezes Zarządu ………………………………...
3. Dawid Tarczyński – Członek Zarządu ………………………………...
4. Tomasz Tarczyński – Członek Zarządu ……………………………...
Ujeździec Mały, 30 kwietnia 2021 roku