Informacja Zarządu sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oraz
na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Tarczyński S.A., Zarząd informuje, że:
wybór firmy Poland Audit Services Sp. z o.o. przeprowadzającej badanie jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok 2020, był dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i
procedury wyboru firmy audytorskiej;
firma audytorska Poland Audit Services Sp. z o.o. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali
warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 zgodnie z obowiązującymi
przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
w spółce Tarczyński S.A. przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i
kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
Tarczyński S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na
rzecz Tarczyński S.A przez fir audytorską, podmiot powiązany z fir audytorską lub członka jego sieci
dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez
firmę audytorską.
Członkowie Zarządu:
1. Jacek Tarczyński – Prezes Zarządu ………………………………...
2. Radosław Chmurak – Wiceprezes Zarządu ………………………………...
3. Dawid Tarczyński – Członek Zarządu ………………………………...
4. Tomasz Tarczyński – Członek Zarządu ………………………………...
Ujeździec Mały, 30 kwietnia 2021 roku