Ocena Rady Nadzorczej Tarczyński SA dotycząca:
1. jednostkowego sprawozdania finansowego Tarczyński SA za rok obrotowy 2020
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2020
3. sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński SA za rok obrotowy 2020
4. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2020
Działając na podstawie art. 49 i art.55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Tarczyński SA, po zapoznaniu się z danymi i
informacjami wchodzącymi w zakres wyżej wskazanych sprawozdań, oświadcza, że we wszystkich istotnych aspektach
odpowiadają one wymogom określonym w ww. przepisach oraz są one zgodne z księgami i dokumentami Tarczyński SA, jak
również stanem faktycznym i prawnym.
Uzasadnieniem i podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane przez
Radę Nadzorczą z następujących źródeł:
dane i informacje objęte Sprawozdaniem finansowym Tarczyński SA i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Grupy Kapitałowej Tarczyński za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 oraz Sprawozdaniem Zarządu
z działalności Tarczyński SA i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński za okres od dnia
1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020
informacje przekazane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu (w skład którego wchodzą Członkowie Rady
Nadzorczej) przez biegłego rewidenta Tarczyński SA - Poland Audit Services Sp. z o.o.
informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań
przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach
informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Tarczyński SA
informacje pozyskiwane przez Radę Nadzorczą (Członków Rady Nadzorczej) w ramach uprawni przysługujących
temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg
finansowych
Poprawność sporządzenia przedmiotowych sprawozdań znajduje potwierdzenie w pozytywnych opiniach biegłego
rewidenta.
Członkowie Rady Nadzorczej:
1. Krzysztof Wachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ………………………………...
2. Edmund Bienkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ………………………………...
3. Elżbieta Tarczyńska – Członek Rady Nadzorczej ………………………………...
4. Piotr Łyskawa – Członek Rady Nadzorczej ………………………………...
5. Tadeusz Trziszka – Członek Rady Nadzorczej ………………………………...
6. Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej ………………………………...
Ujeździec Mały, 30 kwietnia 2021 roku