O Ś W I A D C Z E N I E
Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego
Tarczyński S.A.
Ja niżej podpisany oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne Sprawozdanie Finansowe Tarczyński S.A.
sporządzone za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
majątkową i finansową oraz wynik finansowy spółki Tarczyński S.A.
Oświadczam ponadto, roczne sprawozdanie z działalności spółki Tarczyński S.A. sporządzone za okres od 1 stycznia
2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Tarczyński S.A., w tym opis
podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Członkowie Zarządu:
1. Jacek Tarczyński – Prezes Zarządu ………………………………...
2. Radosław Chmurak – Wiceprezes Zarządu ………………………………...
3. Dawid Tarczyński – Członek Zarządu ………………………………...
4. Tomasz Tarczyński – Członek Zarządu ………………………………...
Ujeździec Mały, 30 kwietnia 2021 roku