O Ś W I A D C Z E N I E
Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Tarczyński
Ja niżej podpisany oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy
Kapitałowej Tarczyński sporządzone za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku i dane porównywalne
sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Tarczyński.
Oświadczam ponadto, iż roczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński sporządzone za okres od
1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej
Tarczyński, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Członkowie Zarządu:
1. Jacek Tarczyński Prezes Zarządu ………………………………...
2. Radosław Chmurak Wiceprezes Zarządu ………………………………...
3. Dawid Tarczyński Członek Zarządu ………………………………...
4. Tomasz Tarczyński Członek Zarządu ………………………………...
5. Krzysztof Cetnar Członek Zarządu ………………………………...
Ujeździec Mały, 29 kwietnia 2022 roku