Ujeździec Mały, 29 kwietnia 2022 roku
Informacja Zarządu sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oraz
na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Tarczyński S.A., Zarząd informuje, że:
wybór firmy Poland Audit Services Sp. z o.o. przeprowadzającej badanie jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok 2021, był dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i
procedury wyboru firmy audytorskiej;
firma audytorska Poland Audit Services Sp. z o.o. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali
warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 zgodnie z obowiązującymi
przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
w spółce Tarczyński S.A. przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i
kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
Tarczyński S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na
rzecz Tarczyński S.A przez firmę audytorską, podmiot powiązany z fir audytorską lub członka jego sieci
dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez
firmę audytorską.
Członkowie Zarządu:
1. Jacek Tarczyński Prezes Zarządu ………………………………...
2. Radosław Chmurak Wiceprezes Zarządu ………………………………...
3. Dawid Tarczyński Członek Zarządu ………………………………...
4. Tomasz Tarczyński Członek Zarządu ………………………………...
5. Krzysztof Cetnar Członek Zarządu ……………………………...
Ujeździec Mały, 29 kwietnia 2022 roku