Ujeździec Mały, 29 kwietnia 2022 roku
Ocena Rady Nadzorczej Tarczyński SA dotycząca:
1. jednostkowego sprawozdania finansowego Tarczyński SA za rok obrotowy 2021
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2021
3. sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński SA za rok obrotowy 2021
4. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2021
Działac na podstawie art. 49 i art.55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Tarczyński SA, po zapoznaniu się z danymi i
informacjami wchodzącymi w zakres wyżej wskazanych sprawozdań, oświadcza, że we wszystkich istotnych aspektach
odpowiadają one wymogom określonym w ww. przepisach oraz są one zgodne z księgami i dokumentami Tarczyński SA, jak
również stanem faktycznym i prawnym.
Uzasadnieniem i podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane przez
Radę Nadzorczą z następujących źródeł:
dane i informacje objęte Sprawozdaniem finansowym Tarczyński SA i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Grupy Kapitałowej Tarczyński za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 oraz Sprawozdaniem Zarządu
z działalności Tarczyński SA i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński za okres od dnia
1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021
informacje przekazane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu (w skład którego wchodzą Członkowie Rady
Nadzorczej) przez biegłego rewidenta Tarczyński SA - Poland Audit Services Sp. z o.o.
informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań
przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach
informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Tarczyński SA
informacje pozyskiwane przez Radę Nadzorczą (Członków Rady Nadzorczej) w ramach uprawni przysługujących
temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg
finansowych
Poprawność sporządzenia przedmiotowych sprawozdań znajduje potwierdzenie w pozytywnych opiniach biegłego
rewidenta.
Członkowie Rady Nadzorczej:
1. Krzysztof Wachowski Przewodniczący Rady Nadzorczej ………………………………...
2. Edmund Bienkiewicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ………………………………...
3. Elżbieta Tarczyńska Członek Rady Nadzorczej ………………………………...
4. Piotr Łyskawa Członek Rady Nadzorczej ………………………………...
5. Tadeusz Trziszka Członek Rady Nadzorczej ………………………………...
6. Jacek Osowski Członek Rady Nadzorczej ………………………………...
Ujeździec Mały, 29 kwietnia 2022 rok