Ujeździec Mały, 29 kwietnia 2022 roku
Oświadczenie Rady Nadzorczej Tarczyński SA
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada
Nadzorcza Tarczyński SA oświadcza, że w Tarczyński SA:
a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące
spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i
umiejętności z zakresu branży, w której działa Tarczyński S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych,
b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
Członkowie Rady Nadzorczej:
1. Krzysztof Wachowski Przewodniczący Rady Nadzorczej ………………………………...
2. Edmund Bienkiewicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ………………………………...
3. Elżbieta Tarczyńska Członek Rady Nadzorczej ………………………………...
4. Piotr Łyskawa Członek Rady Nadzorczej ………………………………...
5. Tadeusz Trziszka Członek Rady Nadzorczej ………………………………...
6. Jacek Osowski Członek Rady Nadzorczej ………………………………...
Ujeździec Mały, 29 kwietnia 2022 roku