Sprawozdanie Finansowe
TARCZYŃSKI S.A.
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 obejmujące:
A. Wprowadzenie
B. Bilans
C. Rachunek zysków i strat
D. Zestawienie zmian w kapitale własnym
E. Rachunek przepływów pieniężnych
F. Dodatkowe informacje i objaśnienia
TARCZYŃSKI S.A.
sprawozdanie finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021
2
A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.1. Informacje ogólne
Sprawozdanie finansowe Spółki Tarczyński S.A. obejmuje okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz zawiera dane
porównawcze za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku.
Spółka Tarczyński S.A. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, dla
Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000225318. Spółce
nadano numer statystyczny REGON 932003793. Siedziba Spółki mieści się w Ujeźdźcu Małym 80, 55-100 Trzebnica.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Podstawowym przedmiotem działalności Tarczyński S.A. jest produkcja, przetwórstwo oraz sprzedaż mięsa i wyrobów z mięsa.
Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku podstawowym w systemie notowań ciągłych.
Według klasyfikacji przyjętej przez ten rynek reprezentuje sektor spożywczy, nr PKD 1013Z.
1.2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami:
- Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn.zm.) (UoR).
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca .2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 października 2020 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach
finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2020 r. poz. 2000).
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277 z późn.zm. „rozporządzenie o instrumentach
finansowych”).
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych wraz z groszami, o ile nie wskazano inaczej.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej
się przewidzieć przyszłości. Nie wystąpiły również przesłanki zagrożenia kontynuacji działania.
Wpływ pandemii COVID-19 na kontynuacje działalności Spółki.
Zarząd Spółki analizując wydarzenia związane z występowaniem pandemii Covid-19 w przeciągu roku 2021 ocenia, że kolejne fale epidemii
nie wpłynęły znacząco na prowadzoną działalność produkcyjną, operacyjną, finansową oraz na zachwianie łańcucha dostaw.
Podczas trwania pandemii w roku 2021 oraz do momentu publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki podejmował szereg działań
mających na względzie zabezpieczenie ciągłości działania oraz zachowanie zdrowia pracowników tj.:
Zapewnienie ciągłości produkcji poprzez zapewnianie wymaganej ilości pracowników
Wprowadzenie rutynowej kontroli temperatury i innych wczesnych oznak zachorowania
Izolowanie zakażonych pracowników
Realizację akcji informacyjnych wspierające zachowanie dystansu podczas pracy oraz propagujących szczepienia
Zapewnienie środków ochronnych tj. maseczki, rękawiczki dla wszystkich pracowników
Organizację szczepień na terenie zakładu pracy
Testowanie pracowników
TARCZYŃSKI S.A.
sprawozdanie finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021
3
Na dzień publikacji raportu obecny stan zaawansowania epidemii wirusa nie wywarł istotnego negatywnego wpływu na strategiczną
orientację i cele operacyjne Grupy oraz jej sytuację finansową.
Wpływ na zwiększanie przychodów oraz zysków Spółki, niewątpliwie miały zmiany zachodzące w gospodarstwach domowych w kwestiach
zakupowych oraz ograniczenie w przemieszaniu się i funkcjonowaniu lokali gastronomicznych.
Zmiany preferencji zakupowych na szybko dostępne przekąski wspierały wzrost zapotrzebowanie na produkty Spółki, co przełożyło się na
większe wolumeny produkcji oraz sprzedaży.
Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarząd Spółki ocenia ryzyko wpływ pandemii Covid-19 na niskim poziomie.
Dzięki dynamicznie podejmowanym działaniom przez Zarząd, Spółka nie tylko nie ograniczyła skali prowadzonej działalności, a ją
zwiększyła, o czym świadczą prezentowane wyniki roczne.
Wpływ wojny na Ukrainie na działalność Spółki.
Na moment sporządzania oraz publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd Tarczyński S.A. dokonuje analizy wpływu działań wojennych na
terytorium Ukrainy oraz nakładanych na Rosję oraz Białoruś sankcji gospodarczych.
Okoliczności te w sposób pośredni oddziaływują na bieżącą i prognozowaną w horyzoncie średnioterminowym sytuację ekonomiczną Spółki
Nieodbudowane łańcuchy dostaw po wystąpieniu Covid-19 oraz prognozy ekonomistów w zakresie inflacji, cen oraz przewidywana
ograniczona dostępność produktów rolnych z terenów objętych wojną i krajów objętych restrykcjami powodują wzrost ryzyka w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej Spółki.
Ze względu na wysoką dynamikę zmian oraz niepewność w zakresie występowania kolejnych sankcji gospodarczych oraz wpływu ich na
osłabienie poszczególnych gospodarek Unii Europejskiej, Zarząd Spółki nie może przewidzieć dalszych scenariuszy wydarzeń oraz
skwantyfikować jego wpływu na sytuację ekonomiczną Spółki
Zarząd analizuje spływające informacje od dostawców oraz odbiorców towarów, materiałów oraz produktów oraz podejmuje niezbędne
działania, aby zminimalizować materializacje się ryzyk.
W zakresie prowadzonej działalności na rynku Ukraińskim, Rosyjskim oraz Białoruskim Zarząd ocenia wpływ ryzyka na niskim poziomie w
związku z występowaniem marginalnej lub brakiem sprzedaży na ww. rynkach.
W momencie wystąpienia znaczącego ryzyka wywołanego wojną na Ukrainie, Zarząd Spółki będzie informować na bieżąc o istotnych
zmianach w tym zakresie.
1.3. Porównywalność danych finansowych
Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne zasady (politykę) rachunkowości jak w roku
poprzednim.
1.4. Różnice w wartości ujawnionych danych oraz istotne różnice dotyczące przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
pomiędzy sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, a sprawozdaniem
finansowym, które zostałoby sporządzone zgodnie z MSR
Zgodnie z par. 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych
w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z
siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe polskie zasady rachunkowości, Spółka jest zobowiązana do
wskazania i objaśnienia różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących co najmniej kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku
finansowego netto oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy sprawozdaniami finansowymi i
TARCZYŃSKI S.A.
sprawozdanie finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021
4
danymi porównywalnymi, sporządzonymi według Polskich Zasad Rachunkowości (PZR) a sprawozdaniami finansowymi i danymi
porównywalnymi, które byłyby sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”).
Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej, która ma obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
zgodnie ze standardami MSSF przyjętymi przez UE. Grupa Kapitałowa, w której Spółka jest jednostką dominującą, sporządziła swoje
pierwsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF przyjętymi przez UE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2010 roku. Grupa wybrała 1 stycznia 2010 roku, jako dzień przejścia na MSSF. Sprawozdanie skonsolidowane zostało sporządzone zgodnie
z MSSF na potrzeby prospektu emisyjnego, w związku z pierwszą publiczną emisją akcji Spółki Tarczyński S.A., która miała miejsce w
czerwcu 2013 roku.
Data przejścia przez Spółkę na MSSF nie może być definitywnie ustalona, ponieważ Spółka ani nie podjęła decyzji odnośnie tej daty, ani
nie sporządziła swego pierwszego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF przyjętymi przez UE. Rada Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości opublikowała MSSF 1 „Zastosowanie po raz pierwszy Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej”
(„MSSF 1”), który muszą stosować wszystkie spółki przechodzące na MSSF. MSSF 1 wymaga, aby wszystkie jednostki, które uprzednio w
swoich sprawozdaniach finansowych nie zamieściły wyraźnego i bezwarunkowego stwierdzenia ich zgodności z MSSF, były traktowane
jako jednostki stosujące MSSF po raz pierwszy.
Zgodnie z wymogami MSSF 1, Spółka zobowiązana jest do stosowania tych samych zasad rachunkowości, obowiązujących na dzień
sprawozdawczy, sporządzając bilans otwarcia według MSSF oraz przez wszystkie okresy zaprezentowane w jej pierwszym sprawozdaniu
sporządzonym zgodnie z MSSF. Przy ustalaniu bilansu otwarcia MSSF 1 przewiduje kilka kategorii zwolnień od tej zasady, a Spółka może
skorzystać z jednego lub kilku takich zwolnień jednocześnie. Zarząd spodziewa się, że Spółka nie skorzysta z tych zwolnień.
Analiza głównych różnic w wartościach danych ujawnionych zgodnie z PZR i MSSF, dotyczących kapitału własnego (aktywów netto) i
wyniku finansowego netto, zostało sporządzone na podstawie standardów MSSF obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 roku. W latach
poprzednich Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wprowadziła zmiany do obowiązujących standardów rachunkowości
oraz wydała szereg nowych standardów. Ponadto, proces przyjmowania niektórych standardów MSSF przez UE jeszcze się nie zakończył.
Proces ten może mieć wpływ na analizy różnic, które będą dokonywane w kolejnych okresach, zwłaszcza w zakresie standardów co do
których będzie wymagane retrospektywne zastosowanie.
Co więcej, ze względu na zmiany wprowadzane do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zasady rachunkowości
MSSF przyjęte i zastosowane przez Zarząd przy sporządzaniu niniejszej noty mogą różnić się od zasad, które zostaną zastosowane w
pierwszym sprawozdaniu finansowym MSSF, które może zostać w przyszłości sporządzone przez Spółkę.
W wyniku przeprowadzonej analizy sprawozdania finansowego sporządzonego według PZR a sprawozdaniem sporządzonym według
MSSF za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz za okres porównywalny, Zarząd Spółki stwierdził, że różnice te
nieistotne w ujęciu jednostkowym i sumarycznym, dlatego Spółka odstąpiła od ich prezentacji. Przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania
Zarząd dokonał założeń, co do wyboru standardów i interpretacji, które najprawdopodobniej miałyby zastosowanie przy sporządzaniu
pierwszego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF.
Dodatkowo, prezentacja niektórych pozycji sprawozdań finansowych wg polskich zasad rachunkowości i MSSF może się różnić. Różnice
w prezentacji nie będą miały wpływu na kapitał własny i wynik netto Spółki. Między innymi Spółka mogłaby dla celów MSSF inaczej
prezentować rachunek zysków i strat.
Zgodnie z polityką rachunkowości, w bilansie sporządzonym według PZR wykazano oddzielnie saldo Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych (ZFŚS) i aktywa ZFŚS, natomiast według MSSF aktywa i pasywa ZFŚS są wyłączane w bilansie.
1.5. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego i danych porównywalnych przeliczonych na euro zawarto
w formularzu raportu rocznego R 2021.
1.6. Zastosowane zasady rachunkowości oraz przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego
oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
1.6.1 Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści
ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych
TARCZYŃSKI S.A.
sprawozdanie finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021
5
następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen
nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne
amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania.
1.6.2 Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak
koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego
na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia
przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością
produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.
Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środków trwałych do używania.
Na podstawie art. 32 ust. 3 Ustawy o Rachunkowości na koniec roku przeprowadzana jest weryfikacja poprawności stosowanych stawek i
okresów amortyzacji środków trwałych. W wyniku tej weryfikacji sprawdzane jest, czy okresy i stawki amortyzacyjne są ustalone poprawnie,
z uwzględnieniem wymogów art. 32 ust. 2 ustawy o rachunkowości, tj. odpowiadają okresowi ekonomicznej użyteczności poszczególnych
środków trwałych odzwierciedlając w sposób prawidłowy rzeczywisty tryb czerpania korzyści ekonomicznych z danego środka trwałego.
Przyjęte przedziały okresów ekonomicznej użyteczności środków trwałych:
- grupa 1 do 2 - 2,5% do 4,5%
- grupa 3 do 6 - 2,5% do 20 %
- grupa 4 - 30 % zestawy komputerowe
- grupa 7 - 10% do 20%
- grupa 8 - 5% do 20%
Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym charakterze, zaliczone do majątku jednostki,
amortyzuje się w okresie trwania umowy lub w okresie ekonomicznej przydatności środka w zależności od tego, który z nich jest krótszy.
W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają
wartość bilansową środków trwałych.
Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.
1.6.3 Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub
wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych
w budowie wykazywane również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich
budowy i oddania do użytkowania.
Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą
utratę ich wartości.
Zaliczki na środki trwałe w budowie ujęte zostały w wartości nominalnej.
1.6.4 Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania
z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone
do aktywów trwałych wyceniane są w bilansie według ceny nabycia.
TARCZYŃSKI S.A.
sprawozdanie finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021
6
1.6.5 Zapasy
Materiały i towary na dzień bilansowy wyceniono w cenach nabycia.
Produkty gotowe wyceniono na poziomie rzeczywistego kosztu wytworzenia, z uwzględnieniem możliwych do uzyskania cen sprzedaży
netto, z zastosowaniem metody wyceny wg cen sprzedaży netto skorygowanej o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk brutto
ze sprzedaży.
Rozchód zapasów odbywa się według zasady: FIFO
Zaliczki na dostawy- ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
1.6.6 Należności krótko- i długoterminowe
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych -
zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów
w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
1.6.7 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski.
1.6.8 Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Do czynnych
rozliczeń międzyokresowych zalicza się m.in. wszelkie koszty, które zostały przedpłacone, np. prenumeraty, ubezpieczenie na określony
czas.
1.6.9 Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy
aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu
aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata
wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku, gdy uprzednio dokonano
przeszacowania aktywów, którego skutki zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, to strata do wysokości kapitału z
przeszacowania pomniejsza ten kapitał a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.
W 2021 ani w 2020 roku nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów z tytułu trwałej utraty wartości.
1.6.10 Transakcje w walucie obcej
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po
kursie:
- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta spółka w przypadku operacji sprzedaży lub
kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub w innym
wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.
TARCZYŃSKI S.A.
sprawozdanie finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021
7
Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po średnim kursie ustalonym dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych,
powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub
kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków
trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
W okresach objętych jednostkowym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano
następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:
31 grudnia 2021r.
31 grudnia 2020 r.
kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
4,5994
4,6148
średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie
4,5670
4,4742
najniższy kurs obowiązujący w okresie
4,4541
4,2279
najwyższy kurs obowiązujący w okresie
4,7210
4,6330
1.6.11 Kapitały
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym.
Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest:
- z nadwyżki z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów związanych z emisją,
- z podziału zysku,
- z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny, skutków uprzednio dokonanej w oparciu o odrębne przepisy wyceny wartości netto
środków trwałych zlikwidowanych lub zbytych w okresie sprawozdawczym.
- z dopłat wspólników / akcjonariuszy/.
Przeznaczenie kapitału zapasowego określa Statut Spółki.
Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów - przeznaczony jest do ewidencji skutków wyceny instrumentów pochodnych spełniających warunki
zabezpieczenia.
Pozostały kapitał rezerwowy tworzony jest i wykorzystywany w oparciu o postanowienia Statutu Spółki na imiennie określone cele.
Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji Zgromadzenia Akcjonariuszy, a
także skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku
obrotowym.
1.6.12 Rezerwy
Rezerwy dotyczą zobowiązań, których termin wymagalności lub kwota nie pewne. Tworzy s na pewne lub prawdopodobne przyszłe
zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania
się wiążą.
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne odprawy emerytalno-rentowe itp. wycenia się w wysokości oszacowanej metodami
aktuarialnymi.
1.6.13 Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu stanowiącego wartość otrzymanych środków
pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki (koszty transakcyjne). Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki,
z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
TARCZYŃSKI S.A.
sprawozdanie finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021
8
Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w
wysokości skorygowanej ceny nabycia.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do
wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.
1.6.14 Zobowiązania
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które
spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki.
Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
1.6.15 Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe
Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od
zaistnienia określonych zdarzeń.
1.6.16 Podatek odroczony
Aktywa z tytułu podatku dochodowego
Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem przejściowych różnic między wykazywaną
w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą możliwą do odliczenia w przyszłości.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w
związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz
straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między
wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.
Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku
z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.
Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w
roku powstania obowiązku podatkowego.
1.6.17 Instrumenty finansowe
Uznawanie i wycena instrumentów finansowych
Wszystkie inwestycje będące instrumentami finansowymi w dniu ich nabycia są klasyfikowane do jednej z czterech kategorii: przeznaczone
do obrotu, pożyczki udzielone i należności własne, dostępne do sprzedaży lub utrzymywane do terminu zapadalności.
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Spółka klasyfikuje aktywa finansowe, które zostały nabyte lub powstały w celu
uzyskania korzyści w wyniku krótkoterminowych (w terminie do trzech miesięcy) wahań cen oraz aktywa finansowe, które niezależnie od
powodu, dla którego zostały nabyte stanowią grupę aktywów, która wykorzystywana była ostatnio do realizacji korzyści w wyniku wahań
cen. Instrumenty pochodne będące aktywami zawsze uznaje się za przeznaczone do obrotu, z wyjątkiem sytuacji, gdy stanowią instrument
zabezpieczający.
Do aktywów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności (wymagalności) Spółka zalicza aktywa finansowe o określonych
lub możliwych do określenia płatnościach lub ustalonym terminie zapadalności, które zamierza i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do
upływu terminu zapadalności, z wyjątkiem udzielonych pożyczek i wierzytelności własnych.
TARCZYŃSKI S.A.
sprawozdanie finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021
9
Wszelkie pożyczki i należności spełniające definicję instrumentów finansowych w świetle art. 3. ust 1. pkt. 23 Ustawy, powstałe na skutek
wydania bezpośrednio drugiej stronie umowy środków pieniężnych, towarów lub usług, których Spółka nie przeznaczyła do sprzedaży w
krótkim terminie, kwalifikuje się do kategorii pożyczek udzielonych i należności własnych.
Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Spółka zalicza wszelkie aktywa finansowe niebędące: pożyczkami udzielonymi i
należnościami własnymi, aktywami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności oraz aktywami finansowymi
przeznaczonymi do obrotu. Do aktywów dostępnych do sprzedaży zalicza się w szczególności udziały w innych podmiotach niebędących
podmiotami podporządkowanymi, które Spółka nie przeznaczyła do sprzedaży w krótkim terminie.
Zobowiązania finansowe klasyfikowane do jednej z dwóch kategorii: instrumenty pochodne, których wartość godziwa jest mniejsza od
zera oraz zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych instrumentów finansowych w przypadku sprzedaży krótkiej zaliczane są do
zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, wszelkie inne zobowiązania finansowe klasyfikowane są do pozostałych zobowiązań
finansowych.
Na dzień zawarcia kontraktu aktywa finansowe wycenia się w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub
przekazanych innych aktywów, a zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości uzyskanych składników
majątkowych.
Według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej Spółka wycenia aktywa utrzymywane do terminu
zapadalności, pożyczki udzielone i należności własne oraz pozostałe zobowiązania finansowe, których Spółka nie zakwalifikowała, jako
przeznaczone do obrotu. W przypadku należności i zobowiązań o krótkim terminie zapadalności/ wymagalności (handlowych), dla których
efekt dyskonta nie jest znaczący, Spółka wycenia je według kwoty wymagającej zapłaty. W przypadku należności krótkoterminowych
uwzględnia się fakt trwałej utraty wartości aktywów, co oznacza, że wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonywanie odpisów aktualizacyjnych.
Według wartości godziwej Spółka wycenia aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe dostępne do
sprzedaży.
Zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, niebędących częścią powiązań zabezpieczających ujmuje
się jako przychody lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat w momencie ich wystąpienia. W przypadku aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży, zmiany wartości godziwej tych instrumentów Spółka zalicza do rachunku zysków i strat, jako przychody (koszty)
finansowe lub ujmuje w wydzielonej pozycji kapitałów własnych, do momentu usunięcia aktywa z bilansu w wyniku sprzedaży, wygaśnięcia
praw z aktywa, realizacji itp. lub rozpoznania trwałej utraty jego wartości, w którym to momencie skumulowany zysk/stratę uprzednio ujęte
w kapitale z aktualizacji wyceny zalicza się do rachunku zysków i strat danego okresu.
Aktyw finansowy zostaje usunięty z bilansu tylko, wtedy, gdy Spółka utraci kontrolę nad nim w wyniku sprzedaży, wygaśnięcia lub realizacji
aktywa. Zobowiązanie finansowe zostaje usunięte z bilansu tylko wtedy, gdy zobowiązanie to wygaśnie w wyniku wypełnienia zobowiązania,
jego wygaśnięcia lub anulowania.
Ujęcie zabezpieczających instrumentów pochodnych
Spółka stosuje rachunkowość zabezpieczeń do następujących rodzajów zabezpieczeń:
zabezpieczenie przepływów pieniężnych to jest ograniczenie ekspozycji na zmiany w przepływach pieniężnych związanych z
wprowadzonymi do ksiąg aktywami i pasywami, uprawdopodobnionymi przyszłymi zobowiązaniami oraz planowanymi transakcjami w
stosunku do zidentyfikowanego ryzyka.
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
W przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych zyski lub straty z wyceny do wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, w
części stanowiącej efektywne zabezpieczenie przyszłych przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczaną pozycją, odnosi się na
kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w wysokości niższej z kwot rozumianych, jako: bezwzględna skumulowana wartość zysków lub strat
z instrumentu zabezpieczającego konieczna do skompensowania skumulowanej zmiany w oczekiwanych przyszłych przepływach
TARCZYŃSKI S.A.
sprawozdanie finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021
10
pieniężnych od początku istnienia powiązania zabezpieczającego, po uwzględnieniu części nieefektywnej, oraz wartości godziwej
skumulowanych od dnia rozpoczęcia zabezpieczania zmian przyszłych przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczaną pozycją.
Część skutków przeszacowania instrumentu zabezpieczającego, obejmującą kwotę niestanowiącą w pełni efektywnego zabezpieczenia,
jeżeli instrumentem zabezpieczającym jest pochodny instrument finansowy, zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych okresu
sprawozdawczego lub ujmuje się w kapitałach, jeśli instrumentem zabezpieczającym jest aktyw dostępny do sprzedaży, w stosunku, do
którego zmiany wartości godziwej ujmuje się w wydzielonej pozycji kapitałów własnych.
Spółka zaprzestaje stosowania rachunkowości zabezpieczeń, jeśli nastąpi którekolwiek ze zdarzeń opisanych poniżej:
Instrument zabezpieczający wygaśnie, zostaje sprzedany czy zrealizowany, za wyjątkiem rolowania czy zastąpienia instrumentu
zabezpieczającego, jeśli takie rolowanie lub zastąpienie jest częścią udokumentowanej strategii zabezpieczającej. W takim przypadku
skumulowany zysk/ strata na instrumencie zabezpieczającym pozostaje w wydzielonej pozycji kapitałów własnych do momentu
zrealizowania planowanej transakcji.
Powiązanie zabezpieczające nie spełnia wymogów nałożonych przez § 28 Rozporządzenia. Skumulowany zysk/ strata na
instrumencie zabezpieczającym pozostaje w wydzielonej pozycji kapitałów własnych do momentu zrealizowania planowanej transakcji.
Planowana transakcja lub przyszłe zobowiązanie w ocenie Spółki nie będą wykonane. W takim przypadku skumulowane zyski/ straty
netto z wyceny instrumentu zabezpieczającego, ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny, zalicza się odpowiednio do rachunku zysków i strat
okresu sprawozdawczego.
1.6.18 Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można
wiarygodnie wycenić.
1.6.19 Sprzedaż towarów i produktów
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały
przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
1.6.20 Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
1.6.21 Dywidendy
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Wspólników spółki,
w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
1.6.22 Dotacje i subwencje
Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana
oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas
jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które
dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.
Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie
i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.
1.6.23 Rozpoznawanie kosztów
Spółka rozpoznaje koszty w wysokości uprawdopodobnionych zmniejszeń korzyści ekonomicznych w okresie sprawozdawczym, jeżeli
można w sposób wiarygodny określić ich wartość. W ramach prowadzonej ewidencji Spółka stosuje zarówno porównawczy jak i kalkulacyjny
rachunek kosztów.
TARCZYŃSKI S.A.
sprawozdanie finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021
11
1.6.24 Pomiar wyniku finansowego
Wynik finansowy Spółki w okresie obrotowym obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody
i obciążające koszty związane z tymi przychodami, zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, pozostałe przychody
i koszty operacyjne, wynik na operacjach finansowych oraz opodatkowanie.
1.6.25 Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowi, że Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka tworzy taki
fundusz i dokonuje okresowych odpisów w minimalnej wymaganej kwocie. Przychodami funduszu są ponadto przychody z tytułu sprzedaży,
dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie majątku
socjalnego. Celem Funduszu jest subwencjonowanie utrzymania majątku socjalnego Spółki i finansowanie działalności socjalnej. Saldo
bilansowe Funduszu to zakumulowane przychody Funduszu pomniejszone o niepodlegające zwrotowi wydatki z Funduszu.
Spółka wykazuje w bilansie oddzielnie saldo Funduszu i aktywa Funduszu.
Składniki majątku socjalnego nie kontrolowane przez Spółkę. Spółka ma ograniczoną możliwość dysponowania środkami pieniężnymi
Funduszu oraz innymi jego aktywami i nie może z nich korzystać w celu osiągania przychodów.
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.
1.6.26 Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
1.6.27 Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli
zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu.
Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.
TARCZYŃSKI S.A.
sprawozdanie finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021
12
Aktywa
Lp.
TYTUŁ
NR
NOTY
Stan na
31.12.2021r.
Stan na
31.12.2020r.
A
AKTYWA TRWAŁE
763 280 730,85
571 771 892,41
I
Wartości niematerialne i prawne
1
35 274 893,58
27 095 233,01
1
Koszty zakończonych prac rozwojowych
4 174 392,69
797 182,07
2
Inne wartości niematerialne i prawne
489 414,71
2 226 579,85
3
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
30 611 086,18
24 071 471,09
II
Rzeczowe aktywa trwałe
707 717 445,12
536 444 635,71
1
Środki trwałe
2
435 895 556,28
437 042 932,78
a
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
5 080 076,82
5 080 076,82
b
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
207 787 926,31
214 212 228,09
c
Urządzenia techniczne i maszyny
202 632 800,48
198 768 792,78
d
Środki transportu
8 892 252,56
8 595 459,65
e
Inne środki trwałe
11 502 500,11
10 386 375,44
2
Środki trwałe w budowie
3
190 823 982,93
84 990 477,60
3
Zaliczki na środki trwałe w budowie
80 997 905,91
14 411 225,33
IV
Inwestycje długoterminowe
5
12 172 128,52
293 877,15
1
Długoterminowe aktywa finansowe
12 172 128,52
293 877,15
a
W jednostkach powiązanych
12 092 128,52
213 877,15
- udziały lub akcje
11 986 938,87
108 687,50
- inne długoterminowe aktywa finansowe
105 189,65
105 189,65
b
W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
80 000,00
80 000,00
- udziały lub akcje
80 000,00
80 000,00
2
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
8 116 263,63
7 938 146,54
3
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
24
8 116 263,63
7 938 146,54
B
AKTYWA OBROTOWE
274 298 292,37
213 760 929,24
I
Zapasy
8
90 227 073,98
56 271 402,16
1
Materiały
60 293 283,02
35 721 185,35
2
Produkty gotowe
29 578 333,94
20 199 113,31
3
Towary
355 457,02
351 103,50
II
Należności krótkoterminowe
9
157 863 051,17
125 950 552,06
1
Należności od jednostek powiązanych
13 542 336,86
21 335 011,51
a
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
13 542 336,86
21 335 011,51
- do 12 miesięcy
13 542 336,86
21 335 011,51
2
Należności od pozostałych jednostek
144 320 714,31
104 615 540,55
a
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
100 501 422,59
83 398 374,20
- do 12 miesięcy
100 501 422,59
83 398 374,20
b
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych
43 555 177,75
19 075 994,08
c
Inne
264 113,97
2 141 172,27
III
Inwestycje krótkoterminowe
12 112 848,44
25 745 714,89
1
Krótkoterminowe aktywa finansowe
12 112 848,44
25 745 714,89
a
W jednostkach powiązanych
6
2 000 000,00
3 000 000,00
- udzielone pożyczki
2 000 000,00
3 000 000,00
b
W pozostałych jednostkach
6
2 236 512,12
198 474,66
- udzielone pożyczki
11 124,66
11 724,66
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
2 225 387,46
186 750,00
c
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
7 876 336,32
22 547 240,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
7 876 336,32
22 547 240,23
IV
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
10
14 095 318,78
5 793 260,13
AKTYWA RAZEM
1 037 579 023,22
785 532 821,65
TARCZYŃSKI S.A.
sprawozdanie finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021
13
Pasywa
LP.
TYTUŁ
NR
NOTY
Stan na
31.12.2021r.
Stan na
31.12.2020r.
A
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
382 185 189,44
302 312 988,59
I
Kapitał (fundusz) podstawowy
11
11 346 936,00
11 346 936,00
II
Kapitał (fundusz) zapasowy
256 113 713,70
182 919 977,56
III
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
1 802 563,85
(4 840 929,60)
IV
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
22 672 864,49
22 672 864,49
VI
Zysk (strata) netto
12
90 249 111,40
90 214 140,14
B
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
655 393 833,78
483 219 833,06
I
Rezerwy na zobowiązania
46 154 681,35
29 841 418,44
1
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
24
16 228 729,01
14 993 338,63
2
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
13
2 894 502,83
1 475 846,09
- długoterminowa
1 509 584,00
946 472,00
- krótkoterminowa
1 384 918,83
529 374,09
3
Pozostałe rezerwy
13
27 031 449,51
13 372 233,72
- krótkoterminowe
27 031 449,51
13 372 233,72
II
Zobowiązania długoterminowe
14
330 849 903,26
240 110 701,03
3
Wobec pozostałych jednostek
330 849 903,26
240 110 701,03
a
Kredyty i pożyczki
14
291 970 728,93
192 037 019,42
b
Zobowiązania z tytuły leasingu
14
37 379 068,54
42 093 913,29
c
Pochodne instrumenty finansowe
295,79
5 979 768,32
d
Inne
1 499 810,00
0,00
III
Zobowiązania krótkoterminowe
241 124 413,12
174 904 486,13
1
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
11 424 638,48
4 134 685,10
a
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
11 424 638,48
4 134 685,10
- do 12 miesięcy
11 424 638,48
4 134 685,10
2
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
228 896 766,85
170 303 727,53
a
Kredyty i pożyczki
14
29 743 568,94
29 947 435,26
b
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
14
0,00
0,00
c
Zobowiązania z tytuły leasingu
14
15 567 461,91
19 864 064,42
d
Zobowiązania z tytułu faktoringu dłużnego
14
20 049 485,71
20 040 888,26
e
Inne zobowiązania finansowe
14
775 415,49
786 584,27
f
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
122 870 755,49
78 238 815,22
g
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych
8 282 671,56
6 292 425,55
h
Z tytułu wynagrodzeń
4 525 759,80
4 836 138,57
i
Inne
27 081 647,95
10 297 375,98
3
Fundusze specjalne
803 007,79
466 073,50
IV
Rozliczenia międzyokresowe
16
37 264 836,05
38 363 227,46
1
Inne rozliczenia międzyokresowe
37 264 836,05
38 363 227,46
- długoterminowe
35 174 083,15
37 006 450,65
- krótkoterminowe
2 090 752,90
1 356 776,81
PASYWA RAZEM
1 037 579 023,22
785 532 821,65
TARCZYŃSKI S.A.
sprawozdanie finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021
14
B. Rachunek Zysków i Strat
LP.
TYTUŁ
NR
NOTY
Wykonanie za okres
1.01.-31.12.2021r.
1.01.-31.12.2020r.
A
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
17
1 213 264 012,98
1 014 803 143,04
- od jednostek powiązanych
89 443 561,95
57 298 244,65
I
Przychody netto ze sprzedaży produktów
1 172 800 429,39
1 006 052 435,51
II
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
9 379 220,63
(8 815 602,64)
III
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
4 444 936,62
5 283 805,66
IV
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
26 639 426,34
12 282 504,51
B
Koszty działalności operacyjnej
1 086 416 317,94
889 755 043,89
I
Amortyzacja
38 567 140,61
36 499 299,13
II
Zużycie materiałów i energii
679 003 888,59
570 278 722,21
III
Usługi obce
215 016 730,30
169 446 300,64
IV
Podatki i opłaty, w tym:
3 194 921,34
2 754 148,70
- podatek akcyzowy
0,00
0,00
V
Wynagrodzenia
101 685 466,30
80 406 342,58
VI
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym
18 227 805,11
15 662 376,93
- emerytalne
8 750 159,25
6 979 208,72
VII
Pozostałe koszty rodzajowe
5 268 930,70
3 956 715,36
VIII
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
25 451 434,99
10 751 138,34
C
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
126 847 695,04
125 048 099,15
D
Pozostałe przychody operacyjne
18
7 744 627,68
7 105 163,28
I
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
172 598,11
115 368,00
II
Dotacje
2 094 205,64
1 371 803,21
III
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
0,00
0,00
IV
Inne przychody operacyjne
5 477 823,93
5 617 992,07
E
Pozostałe koszty operacyjne
19
7 569 758,78
5 760 564,94
I
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
6 214,27
0,00
II
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
729 959,36
2 033 774,91
III
Inne koszty operacyjne
6 833 585,15
3 726 790,03
F
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
127 022 563,94
126 392 697,49
G
Przychody finansowe
20
1 824 292,19
2 067 280,27
I
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
729,00
729,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:
0,00
0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0,00
0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:
729,00
729,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0,00
0,00
II
Odsetki, w tym:
1 797 607,93
1 695 695,86
- od jednostek powiązanych
0,00
0,00
III
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
0,00
0,00
- w jednostkach powiązanych
0,00
0,00
IV
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
0,00
0,00
V
Inne
25 955,26
370 855,41
H
Koszty finansowe
21
17 130 055,25
17 942 516,09
I
Odsetki, w tym:
10 631 856,81
11 803 495,00
- dla jednostek powiązanych
0,00
0,00
II
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych
0,00
0,00
- w jednostkach powiązanych
0,00
0,00
III
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
0,00
0,00
IV
Inne
6 498 198,44
6 139 021,09
I
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
111 716 800,88
110 517 461,67
J
Podatek dochodowy
23, 24
21 467 689,48
20 303 321,53
K
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)
0,00
0,00
L
Zysk (strata) netto (K-L-M)
90 249 111,40
90 214 140,14
TARCZYŃSKI S.A.
sprawozdanie finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021
15
C. ZESTAWNIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
1.01.-31.12.2021r.
1.01.-31.12.2020r.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
302 312 988,59
214 427 106,36
- korekty błędów podstawowych
0,00
0,00
- zmiany zasad rachunkowości
0,00
0,00
- połączenie spółek
0,00
0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach
302 312 988,59
214 427 106,36
1. Kapitał podstawowy na początek okresu
11 346 936,00
11 346 936,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego
0,00
0,00
a) zwiększenie (z tytułu)
0,00
0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)
0,00
0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
0,00
0,00
- umorzenia udziałów (akcji)
0,00
0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu
11 346 936,00
11 346 936,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu
182 919 977,56
153 262 528,83
- korekty błędów podstawowych
0,00
0,00
- wynik na połączeniu
0,00
0,00
2.a Kapitał zapasowy na początek okresu po korektach
182 919 977,56
153 262 528,83
2.1. Zmiany kapitału zapasowego
73 193 736,14
29 657 448,73
a) zwiększenie (z tytułu)
73 193 736,14
29 657 448,73
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
0,00
0,00
- podwyższenie kapitału niezarejestrowane w KRS
0,00
0,00
- z podziału zysku (ustawowo)
0,00
0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
73 193 736,14
29 657 448,73
- z przeniesienia nadwyżki kapitału rezerwowego po umorzeniu akcji własnych
0,00
0,00
- wynik na połączeniu
0,00
0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
0,00
0,00
- wypłacona dywidenda
0,00
0,00
- umorzenie akcji powyżej wartości nominalnej
0,00
0,00
2.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu
256 113 713,70
182 919 977,56
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
(4 840 929,60)
(2 512 671,69)
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
0,00
0,00
a) zwiększenie (z tytułu)
6 643 493,45
0,00
- wycena zabezpieczających instrumentów pochodnych
6 643 493,45
0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
0,00
(2 328 257,91)
- wycena zabezpieczających instrumentów pochodnych
0,00
(2 328 257,91)
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
1 802 563,85
(4 840 929,60)
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
22 672 864,49
22 672 864,49
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
0,00
0,00
a) zwiększenie (z tytułu)
0,00
0,00
- z wyceny obligacji zamiennych na akcje
0,00
0,00
- z przeznaczenia części zysku na wykup akcji własnych
0,00
0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
0,00
0,00
- umorzenia akcji ponad wartość nominalną
0,00
0,00
- przeniesienia nadwyżki na kapitał rezerwowy po umorzeniu akcji własnych
0,00
0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
22 672 864,49
22 672 864,49
5. Zysk / (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
90 214 140,14
29 657 448,73
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
90 214 140,14
29 657 448,73
- korekty wynikające ze zmian zasad rachunkowości
0,00
0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
TARCZYŃSKI S.A.
sprawozdanie finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021
16
a) zwiększenie (z tytułu)
0,00
0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych
0,00
0,00
- inne- połączenie spółek
0,00
0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
- podział zysku - przeznaczenie na kapitał zapasowy
(73 193 736,14)
(29 657 448,73)
- podział zysku – wypłata dywidendy
(17 020 404,00)
0,00
- pokrycie straty z lat ubiegłych
0,00
0,00
- wynik na połączeniu
0,00
0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
0,00
0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
0,00
0,00
- korekty błędów podstawowych
0,00
0,00
- korekty wynikające ze zmian zasad rachunkowości
0,00
0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
0,00
0,00
a) zwiększenie (z tytułu)
0,00
0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
0,00
0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
0,00
0,00
- pokrycia straty z zysku roku poprzedniego
0,00
0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
0,00
0,00
5.7. Zysk / (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
0,00
0,00
6. Wynik netto
90 249 111,40
90 214 140,14
a) zysk netto
90 249 111,40
90 214 140,14
b) strata netto
0,00
0,00
c) odpisy z zysku
0,00
0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
382 185 189,44
302 312 988,59
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
382 185 189,44
302 312 988,59
TARCZYŃSKI S.A.
sprawozdanie finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021
17
E. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Lp.
Tytuł
1.01.-31.12.2021r.
1.01.-31.12.2020r.
A
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I
Zysk (strata) netto
90 249 111,40
90 214 140,14
II
Korekty razem
49 390 085,11
30 550 289,07
1
Amortyzacja
38 567 140,61
36 499 299,13
2
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
(173 716,39)
(128 018,66)
3
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
10 598 981,97
11 769 389,15
4
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6 214,27
(115 368,00)
5
Zmiana stanu rezerw
16 313 262,91
(1 634 550,10)
6
Zmiana stanu zapasów
(33 955 671,82)
10 677 274,08
7
Zmiana stanu należności
(31 912 499,11)
(7 786 935,07)
8
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
53 777 929,27
(24 559 189,41)
9
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
(8 436 412,59)
8 343 395,86
10
Inne korekty
4 604 855,99
(2 515 007,91)
III
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)
139 639 196,51
120 764 429,21
B
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I
Wpływy
3 361 625,71
789 950,30
1
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
172 598,11
634 655,43
2
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3
Z aktywów finansowych, w tym:
152 713,32
139 380,59
a)
w jednostkach powiązanych
0,00
0,00
b)
w pozostałych jednostkach
152 713,32
139 380,59
- zbycie aktywów finansowych
0,00
0,00
- dywidendy i udziały w zyskach
0,00
729,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
0,00
0,00
- odsetki
0,00
0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych
152 713,32
138 651,59
4
Inne wpływy inwestycyjne
3 036 314,28
15 914,28
II
Wydatki
(200 384 000,27)
(104 244 828,45)
1
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(189 658 529,89)
(101 244 828,45)
2
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3
Na aktywa finansowe, w tym:
(10 717 470,38)
(3 000 000,00)
a)
w jednostkach powiązanych
(2 000 000,00)
(3 000 000,00)
b)
w pozostałych jednostkach
(8 717 470,38)
0,00
- nabycie aktywów finansowych
(8 717 470,38)
0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe
0,00
0,00
4
Inne wydatki inwestycyjne
(8 000,00)
0,00
III
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
(197 022 374,56)
(103 454 878,15)
C
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I
Wpływy
129 839 137,29
22 655 362,58
1
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
0,00
0,00
2
Kredyty i pożyczki
129 839 137,29
12 458 028,78
3
Emisja dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
4
Inne wpływy finansowe
0,00
10 197 333,80
II
Wydatki
(87 139 418,45)
(42 471 065,75)
1
Nabycie udziałów (akcji) własnych
0,00
(5 000,00)
2
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
(17 020 404,00)
0,00
3
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
0,00
0,00
4
Spłaty kredytów i pożyczek
(30 109 294,00)
(17 023 392,65)
5
Wykup dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
6
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
0,00
0,00
7
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
(20 069 353,98)
(13 672 554,95)
8
Odsetki
(10 631 856,81)
(11 770 118,15)
9
Inne wydatki finansowe
(9 308 509,66))
0,00
III
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
42 699 718,84
(19 815 703,17)
D
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)
(14 683 459,21)
(2 506 152,11)
E
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
(14 670 903,91)
(2 378 133,45)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
12 555,40
128 018,66
F
Środki pieniężne na początek okresu
22 547 240,23
24 925 373,68
G
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
7 876 336,32
22 547 240,23
- o ograniczonej możliwości dysponowania
292 052,82
231 646,89
TARCZYŃSKI S.A.
sprawozdanie finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021
18
F. DODATKOWE NOTY I ZESTAWIENIA
Nota Nr 1
Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.
Lp.
Tytuł
Koszty
zakończonych
prac
rozwojowych
Wartość
firmy
Koncesje, patenty i licencje
Inne
Zaliczki
Razem
Inne wartości
niematerialne i
prawne
w tym
oprogramowanie
Wartość brutto
1
Bilans otwarcia
12 309 761,51
0,00
11 202 109,02
11 202 109,02
1 567 861,49
24 071 471,09
49 151 203,11
2
Zwiększenia
4 033 397,89
0,00
47 526,00
47 526,00
0,00
6 539 615,09
10 620 538,98
a
zakup
4 033 397,89
47 526,00
47 526,00
0,00
6 539 615,09
10 620 538,98
f
inne - zmiana prezentacji
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Zmniejszenia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a
sprzedaż
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
f
inne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Bilans zamknięcia
16 343 159,40
0,00
11 249 635,02
11 249 635,02
1 567 861,49
30 611 086,18
59 771 742,09
Umorzenie
5
Bilans otwarcia
11 512 579,44
0,00
8 975 529,17
8 975 529,17
1 567 861,49
0,00
22 055 970,10
6
Zwiększenia
656 187,27
0,00
1 784 691,14
1 784 691,14
0,00
0,00
2 440 878,41
a
amortyzacja za okres
656 187,27
0,00
1 784 691,14
1 784 691,14
0,00
0,00
2 440 878,41
7
Zmniejszenia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a
likwidacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Bilans zamknięcia
12 168 766,71
0,00
10 760 220,31
10 760 220,31
1 567 861,49
0,00
24 496 848,51
Odpisy aktualizujące
9
Bilans otwarcia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Bilans zamknięcia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Wartość netto na początek
okresu
797 182,07
0,00
2 226 579,85
2 226 579,85
0,00
24 071 471,09
27 095 233,01
12
Wartość netto na koniec okresu
4 174 392,69
0,00
489 414,71
489 414,71
0,00
30 611 086,18
35 274 893,58
Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2021r. do 31.12.2020r.
Lp.
Tytuł
Koszty
zakończonych
prac
rozwojowych
Koncesje, patenty i licencje
Inne
Zaliczki
Razem
Inne wartości
niematerialne i
prawne
w tym
oprogramowanie
Wartość brutto
1
Bilans otwarcia
11 441 459,17
10 854 559,74
10 854 559,74
1 567 861,49
15 103 707,70
38 967 588,10
2
Zwiększenia
868 302,34
347 549,28
347 549,28
0,00
8 967 763,39
10 183 615,01
a
zakup
868 302,34
347 549,28
347 549,28
0,00
8 967 763,39
10 183 615,01
f
inne - zmiana prezentacji
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Zmniejszenia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a
sprzedaż
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
f
inne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Bilans zamknięcia
12 309 761,51
11 202 109,02
11 202 109,02
1 567 861,49
24 071 471,09
49 151 203,11
Umorzenie
5
Bilans otwarcia
10 580 371,29
6 906 407,05
6 906 407,05
1 567 861,49
0,00
19 054 639,83
6
Zwiększenia
932 208,15
2 069 122,12
2 069 122,12
0,00
0,00
3 001 330,27
a
amortyzacja za okres
932 208,15
2 069 122,12
2 069 122,12
0,00
0,00
3 001 330,27
7
Zmniejszenia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a
likwidacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Bilans zamknięcia
11 512 579,44
8 975 529,17
8 975 529,17
1 567 861,49
0,00
22 055 970,10
Odpisy aktualizujące
9
Bilans otwarcia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TARCZYŃSKI S.A.
sprawozdanie finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021
19
10
Bilans zamknięcia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Wartość netto na początek okresu
861 087,88
3 948 152,69
3 948 152,69
0,00
15 103 707,70
19 912 948,27
12
Wartość netto na koniec okresu
797 182,07
2 226 579,85
2 226 579,85
0,00
24 071 471,09
27 095 233,01
Spółka Tarczyński S.A. ponosi wydatki i kwalifikuje je do kosztów prac rozwojowych.
W 2021 roku wartość wydatków-nakładów wyniosła 4.521.392,68 zł, z czego przyjęto jako wartości niematerialne i prawne w kwocie 4.033.397,89 . W 2020
roku wartość wydatków - nakładów wyniosła 1.851.006,26 , z czego przyjęto jako wartości niematerialne i prawne w kwocie 868.302,34 zł. Odpis kosztów -
amortyzacja zakończonych prac rozwojowych i badawczych jest naliczana począwszy od miesiąca następującego po przyjęciu do użytkowania.
Nakłady poniesione na koncesje, patenty, programy, licencje na dzień 31 grudnia 2021 roku dotyczą przede wszystkim inwestycji w nowy system ERP, system
magazynowo-wagowy oraz pozostałe systemy współpracujące i wynoszą 23.323.366,05 , z czego całość nakładów jest objęta zaliczkami. Na saldo na dzień 31
grudnia 2021 roku składają się również prace badawczo-rozwojowych o wartości 2.233.775,76 zł. oraz inne nakłady.
TARCZYŃSKI S.A.
sprawozdanie finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021
20
Nota Nr 2
Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.
Lp.
Tytuł
Grunty (w tym prawo
wieczystego użytkowania
gruntów)
Budynki, lokale
i obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
Urządzenia
techniczne
i maszyny
Środki
transportu
Inne środki trwałe