TARCZYŃSKI S.A.
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021
Ujeździec Mały, 29 kwietnia 2022
TARCZYŃSKI S.A.
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
2
SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ I: CHARAKTERYSTYKA EMITENTA .................................................................................................................................................................... 5
1. Charakterystyka Tarczyński S.A. ................................................................................................................................................................................... 5
2. Informacje o posiadanych przez Spółkę oddziałach (zakładach) ............................................................................................................................... 5
3. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego ..................................................................................................................................... 5
4. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitało ............................................................ 7
5. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji
krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym
inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania ................................................. 7
6. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale
Emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu,
naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i
nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z
podziału zysku; w przypadku gdy Emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie
informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych; jeżeli
odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym - obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca
ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym ................................................................................................................................................................ 8
7. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających,
nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze
wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym
obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym. ................................................ 11
8. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) Emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych
Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie) ................................................................. 11
9. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych ............................................................................................................................ 12
ROZDZIAŁ II: CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI ORAZ ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNEJ EMITENTA ....................................................... 13
1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności
opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Emitenta i osiągnięte przez niego zyski
lub poniesione straty w roku obrotowym. .......................................................................................................................................................................... 13
1.1. Wybrane pozycje Rachunku Zysków i Strat Tarczyński S.A. .................................................................................................................................... 13
1.2. Wybrane pozycje Bilansu Tarczyński S.A. .................................................................................................................................................................. 14
1.3. Wybrane pozycje Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych Tarczyński S.A. ........................................................................................................ 16
2. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem
poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży Emitenta ogółem, a także zmianach w tym zakresie
w danym roku obrotowym .................................................................................................................................................................................................... 17
3. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w
materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy
udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego
udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z Emitentem ...................................................................................................... 17
3.1. Rynki zbytu ..................................................................................................................................................................................................................... 18
3.2. Zaopatrzenie ................................................................................................................................................................................................................... 18
4. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Emitenta, w tym znanych Emitentowi umowach zawartych pomiędzy
akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji ............................................................................................... 19
5. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych
warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji - obowiązek uznaje się za spełniony
poprzez wskazanie miejsca zamieszczenia informacji w sprawozdaniu finansowym .................................................................................................. 20
6. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach, dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co
najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności ................................................................................... 21
6.1. Umowy kredytowe .......................................................................................................................................................................................................... 21
6.2. Pożyczki .......................................................................................................................................................................................................................... 26
6.3. Umowy leasingowe ........................................................................................................................................................................................................ 26
7. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom
powiązanym Emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności, a także
udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji
udzielonych jednostkom powiązanym Emitenta ............................................................................................................................................................... 26
8. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych
środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności ........................................................................................ 27
TARCZYŃSKI S.A.
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
3
9. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności
wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Emitent podjął lub zamierza podjąć w
celu przeciwdziałania tym zagrożeniom ............................................................................................................................................................................. 27
10. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników
na dany rok ............................................................................................................................................................................................................................ 27
11. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta ................................................ 27
11.1. Czynniki zewnętrzne ...................................................................................................................................................................................................... 27
11.2. Czynniki wewnętrzne ..................................................................................................................................................................................................... 28
12. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Emitent jest na nie narażony .................................................... 30
12.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność .................................................................................................... 30
12.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Tarczyński S.A. ....................................................................................................................................... 32
13. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju ................................................................................................................ 33
14. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego ....................................................................................................................................... 33
15. Informacje dotyczące zatrudnienia .............................................................................................................................................................................. 33
16. Informacje o: ................................................................................................................................................................................................................... 34
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z firmą audytorską o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresu na jaki została zawarta ta umowa, ............................................................................... 34
b) czy emitent korzystał z usług wybranej firmy audytorskiej, a jeżeli tak, to w jakim okresie i jaki był zakres tych usług, .................................... 34
c) organu, który dokonał wyboru firmy audytorskiej, ........................................................................................................................................................ 34
d) wynagrodzenia firmy audytorskiej wypłaconego lub należnego z rok obrotowy i poprzedni rok obrotowy, odrębnie za badanie rocznego
sprawozdania finansowego, inne usługi atestacyjne, w tym przegląd sprawozdania finansowego, usługi doradztwa podatkowego i pozostałe
usługi, ..................................................................................................................................................................................................................................... 34
- z tym, że obowiązek uznaje się za spełniony, jeżeli zostanie wskazane miejsce zamieszczenia tych informacji w sprawozdaniu
finansowym. ........................................................................................................................................................................................................................... 34
17. Opis zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia
zatwierdzenia sprawozdania finansowego ......................................................................................................................................................................... 35
18. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych
czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik ............................................................................................................................................... 35
19. Wskaźniki finansowe ..................................................................................................................................................................................................... 35
20. Informacje o instrumentach finansowych w zakresie: .............................................................................................................................................. 36
a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona
jest Spółka.............................................................................................................................................................................................................................. 36
b) przyjętych przez Spółkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów
planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń .................................................................................................... 36
21. Informacje o przyjętej strategii rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej oraz działaniach podjętych w ramach jej realizacji w okresie
objętym raportem wraz z opisem perspektyw rozwoju działalności Emitenta co najmniej w najbliższym roku obrotowym. ................................. 37
22. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Emitenta .............................................................................................................................................. 37
23. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu
postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta ; ......... 37
24. Wszelkie umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub
zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta
przez przejęcie ....................................................................................................................................................................................................................... 37
25. Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości
nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy ........................................................... 38
26. Informacje o nabyciu udziałów (akcji) własnych Spółki, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem,
jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia .................... 38
27. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez Emitenta wpływów z emisji do chwili
sporządzenia sprawozdania z działalności ........................................................................................................................................................................ 38
ROZDZIAŁ III: OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ TARCZYŃSKI S.A. ................................................................. 39
1. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do
procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych ............................................................................ 39
2. Wskazanie: ...................................................................................................................................................................................................................... 39
- zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny, lub .................. 39
TARCZYŃSKI S.A.
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
4
- zbioru zasad ładu korporacyjnego, na którego stosowanie Emitent mógł się zdecydować dobrowolnie oraz miejsce, gdzie tekst zbioru jest
publicznie dostępny, lub ...................................................................................................................................................................................................... 39
- wszelkich odpowiednich informacji dotyczących stosowanych przez Emitenta praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza
wymogi przewidziane prawem krajowym wraz z przedstawieniem informacji o stosowanych przez niego praktykach w zakresie ładu
korporacyjnego ..................................................................................................................................................................................................................... 39
3. W zakresie w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent lub zbioru zasad ładu
korporacyjnego, na którego Emitent mógł się zdecydować dobrowolnie, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego
odstąpienia............................................................................................................................................................................................................................. 39
4. Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta w odniesieniu do
aspektów takich jak na przykład wiek, płeć lub wykształcenie i doświadczenie zawodowe, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej
realizacji oraz skutków w danym okresie sprawozdawczym ........................................................................................................................................... 42
5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych
przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ............................................................................................................................................................. 42
6. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawni . 43
7. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez
posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi,
przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych ......... 43
8. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta ....................................... 43
9. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia
decyzji o emisji lub wykupie akcji ....................................................................................................................................................................................... 44
10. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki Emitenta ............................................................................................................................................ 44
11. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w
szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym
zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa .............................................................................................................................................................. 45
12. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających,
nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów................................................................................................................................ 47
ROZDZIAŁ IV: OŚWIADCZENIE SPÓŁKI TARCZYŃSKI S.A. NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ZA ROK 2020 ....................................... 53
1. Informacje ogólne .......................................................................................................................................................................................................... 53
2. Opis Grupy Tarczyński i jej modelu biznesowego: .................................................................................................................................................... 53
3. Zagadnienia społeczne i pracownicze ......................................................................................................................................................................... 54
4. Zagadnienia z zakresu ochrony środowiska ............................................................................................................................................................... 59
5. Zagadnienia z zakresu poszanowania praw człowieka .............................................................................................................................................. 61
6. Zagadnienia z zakresu przeciwdziałania korupcji ...................................................................................................................................................... 62
TARCZYŃSKI S.A.
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
5
ROZDZIAŁ I: CHARAKTERYSTYKA EMITENTA
1. Charakterystyka Tarczyński S.A.
Podstawowym przedmiotem działalności Tarczyński S.A. („Emitent”, „Spółka”) jest produkcja, przetwórstwo oraz sprzedaż
mięsa i wyrobów z mięsa.
Tarczyński S.A. prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej aktem notarialnym w dniu 8 grudnia 2004 roku,
przed notariuszem BeaBaranowską Seweryn we Wrocławiu (Rep. Nr A 10056/2004), w wyniku przekształcenia spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Do dnia 9 listopada 2005 roku Spółka działała pod nazwą Zakład
Przetwórstwa Mięsnego Tarczyński S.A.
Spółka Tarczyński S.A. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, dla Wrocławia
Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000225318.
Spółce nadano numer statystyczny REGON 932003793.
Siedzibą Spółki oraz głównym miejscem prowadzenia działalności jest Ujeździec Mały 80, 55-100 Trzebnica.
Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku podstawowym w systemie notowań
ciągłych. Według klasyfikacji przyjętej przez ten rynek reprezentuje sektor spożywczy, nr PKD 1013Z.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku kapitakcyjny (podstawowy) Tarczyński S.A. wynosił 11.346.936 i był podzielony na
11.346.936 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda.
Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.
2. Informacje o posiadanych przez Spółkę oddziałach (zakładach)
Tarczyński S.A. posiada dwa zakłady produkcyjne. Główny zakład produkcyjny o wydajności dobowej 120 ton, zlokalizowany
jest w Ujeźdźcu Małym. Zakład ten został oddany do użytku w trzecim kwartale 2007 roku. W latach 2013-2015 Spółka
prowadziła inwestycję polegającą na rozbudowie zakładu w Ujeźdźcu Małym. Celem rozbudowy był wzrost potencjału
produkcyjnego w związku z dynamicznym wzrostem przychodów ze sprzedaży. W latach 2018-2021 realizowana była
rozbudowa zakładu o kolejne dwie hale produkcyjno-magazynowe.
Ponadto Tarczyński S.A. dysponuje zakładem produkcyjnym w Bielsku-Białej (o wydajności dobowej ok. 40 ton).
3. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe Tarczyński S.A. obejmuje okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz zawiera
dane porównawcze za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z przepisami:
- Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn.zm.) (UoR).
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 w sprawie zakresu informacji wykazywanych w
sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla
emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1449 z póź.zm.).
TARCZYŃSKI S.A.
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
6
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod
wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277 z późn.zm.
„rozporządzenie o instrumentach finansowych”).
Sprawozdanie finansowe Tarczyński S.A. jest przedstawione w złotych wraz z groszami, o ile nie wskazano inaczej.
Sprawozdanie Finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę
w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie wystąpiły również przesłanki zagrożenia kontynuacji działania.
Wpływ pandemii COVID-19 oraz na kontynuacje działalności Spółki.
Zarząd Spółki analizując wydarzenia związane z występowanie pandemii Covid-19 w przeciągu roku 2021 ocenia, że kolejne
fale epidemii nie wpłynęły znacząco na prowadzoną działalność produkcyjną, operacyjną, finansową oraz na zachwianie
łańcucha dostaw.
Podczas trwania pandemii w roku 2021 oraz do momentu publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki podejmował
szereg działań mających na względzie zabezpieczenie ciągłości działania oraz zachowanie zdrowia pracowników tj.:
Zapewnienie ciągłości produkcji poprzez zapewnianie wymaganej ilości pracowników
Wprowadzenie rutynowej kontroli temperatury i innych wczesnych oznak zachorowania
Izolowanie zakażonych pracowników
Realizację akcji informacyjnych wspierające zachowanie dystansu podczas pracy oraz propagujących szczepienia
Zapewnienie środków ochronnych tj. maseczki, rękawiczki dla wszystkich pracowników
Organizację szczepień na terenie zakładu pracy
Testowanie pracowników
Na dzień publikacji raportu obecny stan zaawansowania epidemii wirusa nie wywarł istotnego negatywnego wpływu na
strategiczną orientację i cele operacyjne Grupy oraz jej sytuację finansową.
Wpływ na zwiększanie przychodów oraz zysków Spółki, niewątpliwie miały zmiany zachodzące w gospodarstwach
domowych w kwestiach zakupowych oraz ograniczenie w przemieszaniu się i funkcjonowaniu lokali gastronomicznych.
Zmiany preferencji zakupowych na szybko dostępne przekąski wspierały wzrost zapotrzebowanie na produkty Spółki, co
przełożyło się na większe wolumeny produkcji oraz sprzedaży.
Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarząd Spółki ocenia ryzyko wpływ pandemii Covid-19 na niskim poziomie.
Dzięki dynamicznie podejmowanym działaniach przez Zarząd, Spółka nie tylko nie ograniczyła skali prowadzonej
działalności, a ją zwiększyła, o czym świadczą prezentowane wyniki roczne.
Wpływ wojny na Ukrainie na działalność Spółki.
Na moment sporządzania oraz publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd Tarczyński S.A. dokonuje analizy wpływu działań
wojennych na terytorium Ukrainy oraz nakładanych na Rosję oraz Białoruś sankcji gospodarczych.
Okoliczności te w sposób pośredni oddziaływa na bieżą i prognozowaną w horyzoncie średnioterminowym sytuację
ekonomiczną Spółki
TARCZYŃSKI S.A.
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
7
Nieodbudowane łańcuchy dostaw po wystąpieniu Covid-19 oraz prognozy ekonomistów w zakresie inflacji, cen oraz
przewidywana ograniczona dostępność produktów rolnych z terenów objętych wojną i krajów objętych restrykcjami powodują
wzrost ryzyka w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Spółki.
Ze względu na wysoką dynamikę zmian oraz niepewność w zakresie występowania kolejnych sankcji gospodarczych oraz
wpływu ich na osłabienie poszczególnych gospodarek Unii Europejskiej, Zarząd Spółki nie może przewidzieć dalszych
scenariuszy wydarzeń oraz skwantyfikować jego wpływu na sytuację ekonomiczną Spółki
Zarząd analizuje spływające informacje od dostawców oraz odbiorców towarów, materiałów oraz produktów oraz podejmuje
niezbędne działania, aby zminimalizować materializacje się ryzyk.
W zakresie prowadzonej działalności na rynku Ukraińskim, Rosyjskim oraz Białoruskim Zarząd ocenia wpływ ryzyka na
niskim poziomie w związku z występowaniem marginalnej lub brakiem sprzedaży na ww. rynkach.
W momencie wystąpienia znaczącego ryzyka wywołanego wojną na Ukrainie, Zarząd Spółki będzie informować na bieżąc o
istotnych zmianach w tym zakresie.
Tarczyński S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Tarczyński S.A. i sporządza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 12 miesięcy zakończony dnia
31 grudnia 2021 roku. Jest ono przechowywane w siedzibie Spółki oraz podlega publikacji na stronie internetowej
www.grupatarczynski.pl.
W skład Spółki nie wchod jednostki wewnętrzne samodzielnie sporządzające bilans.
Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne zasady (politykę)
rachunkowości co w roku poprzednim.
Szerszy zakres informacji dotyczących zasad przyjętych przy sporządzaniu sprawozdania Finansowego Spółki za 2021 rok
znajduje się we wprowadzeniu do tegoż sprawozdania.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Tarczyński S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki, w tym opis
podstawowych ryzyk i zagrożeń.
4. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową
W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2021 roku, jak również od 31 grudnia 2021 roku do dnia publikacji
niniejszego sprawozdania, Emitent nie dokonywał żadnych zmian w podstawowych zasadach zarządzania
przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową.
5. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami oraz
określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty
finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych
dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania
Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników w spółce zależnej
Tarczynski Deutschland GmbH. Spółka Tarczynski Deutschland GmbH z siedzibą w Herford (Niemcy) została powołana 2
września 2014 roku. Kapitał zakładowy spółki wynosi 25.000 euro. Tarczynski Deutschland GmbH podlega konsolidacji
przez Tarczyński S.A. w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Celem spółki jest świadczenie na rzecz
Tarczyński S.A. usług sprzedy i dystrybucji wyrobów na terenie Niemiec i Austrii.
TARCZYŃSKI S.A.
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
8
Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w spółce zależnej WD Foods Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości
Sowy (gmina Pakosław). Spółka ta została powołana 10 czerwca 2020 roku. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.000 złotych.
Celem spółki jest produkcja mieszanek przyprawowych oraz półproduktów mięsnych na rzecz Tarczyński S.A. Spółka
podlega konsolidacji przez Tarczyński S.A. w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku Spółka posiadała 50% udziałów w podmiocie BW Handels und Vertriebs Gmbh, które nabyła
5 stycznia 2021 roku. Przedmiotem działalności spółki BW Handels und Vertriebs Gmbh jest sprzedaż oraz dystrybucja
artykułów żywnościowych.
Zarówno na dzi31 grudnia 2021 roku, jak i na dzień 31 grudnia 2020 roku Emitent posiadał udziały w spółce Dolnośląskie
Centrum Hurtu Rolno Spożywczego Sp. z o.o. w kwocie 80.000 zł., stanowiące 0,06% udziałów w kapitale podstawowym
wskazanego podmiotu. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, jak i na 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiła utrata wartości
posiadanych udziów. Udziały są nienotowane i wykazywane w bilansie według kosztu historycznego.
Tabela: Udziały Emitenta w spółkach spoza Grupy Kapitałowej Tarczyński
Okres zakończony
31.12.2021
Okres zakończony
31.12.2020
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno Spożywczego Sp. Z o.o.
80 000,00
80 000,00
BW Handels und Vertriebs GmbH
15 049 820,17
RAZEM
15 129 820,17
80 000,00
6. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub
premiowych opartych na kapitale Emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem
pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej
formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i
nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one
zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy Emitentem jest jednostka
dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości
wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pnienia funkcji we władzach jednostek
podporządkowanych; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym -
obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu
finansowym
W 2021 roku spółka Tarczyński S.A. wypłaca członkom Zarządu łącznie 4.814.579 zł brutto wynagrodzenia z tytułu umów o
pracę oraz z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie. Poszczególni członkowie Zarządu otrzymali wynagrodzenie za pracę
świadczoną przez nich w każdym charakterze na rzecz Spółki w wysokości określonej w tabeli poniżej.
Tabela: Wynagrodzenie członków Zarządu Tarczyński S.A.
Tarczyński Jacek
Chmurak Radosław
Tarczyński Dawid
Tarczyński Tomasz
Cetnar Krzysztof*
Razem
* Uchwałą Nr 299/11/2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie ustalania liczby członków Zarządu Spółki VI Kadencji w oparciu o
wniosek Prezesa Zarządu, Rady Nadzorcza powołała do Zarządu Spółki z dniem 29.11.2021 Pana Krzysztofa Cetnara na
TARCZYŃSKI S.A.
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
9
stanowisko Członka Zarządu Spółki. Zaprezentowane wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie z tytułu powołania oraz
umowy B2B za rok 2021.
W 2021 roku członkowie Zarządu Spółki nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółki zależnej.
W 2020 roku Spółka wypłaciła członkom Rady Nadzorczej łącznie 325 200 brutto z tytułu powołania. Poszczególni
członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej w wysokości określonej w
tabeli poniżej.
Tabela: Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.
2021
Bienkiewicz Edmund
51 900
Tarczyńska Elżbieta
49 500
Wachowski Krzysztof
69 300
Łyskawa Piotr
52 500
Trziszka Tadeusz
52 500
Osowski Jacek
49 500
Razem
325 200
Ponadto Pan Edmund Bienkiewicz oraz Pani Elżbieta Tarczyńska są zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę.
Wynagrodzenia brutto z tyt. umowy o pracę wraz ze świadczeniami w naturze otrzymane przez Pana Edmunda Bienkiewicza
wyniosły 103.456 za 2021 rok. Wynagrodzenia brutto z tyt. umowy o pracę wraz ze świadczeniami w naturze otrzymane
przez Panią Elżbietę Tarczyńską wyniosły 839.586 zł za rok 2021.
W 2021 roku członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek
zależnych.
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2020 roku została przyjęta „Polityka wynagrodzeń
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Tarczyński SA.
W celu zapewnienia stabilnego funkcjonowania w perspektywie długofalowej, Spółka podejmuje działania w obszarach
kluczowych z punktu widzenia samej organizacji, jak i jej interesariuszy, w tym pracowników, wobec których Spółka zamierza
zachować wizerunek pracodawcy zapewniającego rozwój swoim pracownikom. Dlatego też wysokość wynagrodzenia
członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinna być wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o
kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spół i sprawowania nad nią nadzoru. Przy ustalaniu wynagrodzeń
członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji
poszczególnych członków ww. organów, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem tych funkcji.
Wysokość wynagrodzenia odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do sytuacji
ekonomicznej Spółki.
Zgodnie z przyjętą polityką, wynagrodzenia mogą składać się ze:
- stałych składników wynagrodzenia, w tym dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w postaci m.in.
korzystania z samochodu służbowego, ubezpieczeń, mieszkania, kursów, studiów itp.;
- zmiennych składników wynagrodzenia (przyznawanych jedynie członkom Zarządu; członkowie Rady Nadzorczej
nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia z uwagi na charakter pełnionych przez nich funkcji).
Stałe składniki wynagrodzenia obejmują następujące składniki:
- wynagrodzenie z tytułu powołania. Wynagrodzenie członków Zarządu jest wypłacane w formie pieniężnej w
wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie
podstawowe z tytułu powołania, wypłacane w formie pieniężnej w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
TARCZYŃSKI S.A.
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
10
Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami ww. organów ze
względu na pełnione przez nich funkcje.
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Członkowie Zarządu poza wynagrodzeniem
z tytułu powołania mootrzymywać także wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w tym
kontraktu menedżerskiego, zawieranego jako osoba fizyczna lub w ramach prowadzonej przez te osoby działalności
gospodarczej. W przypadku zatrudnienia członków Zarządu na podstawie umowy o pracę, są oni objęci Regulaminem Pracy
przyjętym w Spółce.
- wynagrodzenie z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w wyodrębnionym komitecie. Członek Rady Nadzorczej
pełniący dodatkową funkcję w wyodrębnionym komitecie może otrzymyw dodatkowe stałe wynagrodzenie pieniężne w
wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Kwota ww. miesięcznego wynagrodzenia dodatkowego może się
różnić pomdzy poszczególnymi conkami danego komitetu ze względu na funkcje pełnione przez nich w ramach tego
komitetu.
- dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne. Dodatkowymi świadczeniami uzyskiwanymi przez członków
Zarządu i Rady Nadzorczej mogą być m. in.: wszelkie koszty bowych podróży zagranicznych jak i krajowych, prywatna
opieka medyczna, korzystanie z samochodów użbowych dla celów prywatnych i pokrywanie kosztów ich użytkowania,
zwrot kosztów używania samochodu prywatnego na cele służbowe, korzystanie z telefonów służbowych oraz innych
urządzeń elektronicznych w zakresie użytku prywatnego i pokrywanie kosztów ich użytkowania, finansowanie szkoleń,
kursów (w tym kursów językowych) oraz studiów, w tym studiów podyplomowych (w Polsce i za granicą), ochrona prywatna,
pokrywanie kosztów mieszkania służbowego/ pobytu w miejscu świadczenia pracy/usług, pakiet dodatkowego ubezpieczenia
zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego.
Warunki wypłacania zmiennych składników wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza. Obejmują one premie pieniężne roczne,
przyznawane za okresy nie krótsze niż 12 miesięcy. Są one uzależnione od częściowego lub całkowitego spełnienia
kryteriów finansowych i niefinansowych, szczegółowo wyznaczonych przez Radę Nadzorczą. Kryteria finansowe odnoszą się
w szczególności do następujących mierników: zysk netto, EBITDA, przychody ze sprzedaży, marża brutto, rentowność netto,
cena akcji Spółki. Kryteria niefinansowe wyznaczane w ramach celów indywidualnych poszczególnych członków Zarządu
lub celów wspólnych całego Zarządu. Wyznaczając kryteria niefinansowe Rada Nadzorcza w szczególności uwzględnia takie
aspekty, jak: realizacja zadań strategicznych odpowiadających aktualnej sytuacji Spółki niezwiązanych bezpośrednio z
osiągnięciem określnych wyników finansowych, otrzymanie przez Spółkę lub Grupę nagród i tytułów, uzyskanie pozytywnych
ocen w ratingach i audytach wewnętrznych i zewnętrznych, wdrożenie nowych systemów zarządzania, uzyskanie
certyfikatów jakości czy zaświadczeń o spełnieniu międzynarodowych norm, występowanie z pomysłami i projektami, których
wdrożenie w Spółce usprawni stosowane procedury, organizację pracy itp., realizacja celów dotyczących ochrony
środowiska.
Spółka dopuszcza jednorazowe wypłaty na rzecz członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, przyznawane w okolicznościach
nadzwyczajnych, które nie stanowią wynagrodzenia przysługującego za pełnienie funkcji lub świadczenie usług na rzecz
Spółki. Wśród tego typu świadczeń mosię znaleźć m.in.: odprawy związane z zakończeniem współpracy, w tym odprawy
emerytalne i rentowe, odprawy pośmiertne (na rzecz członków rodzin), bonusy wypłacane jednorazowo przy nawiązaniu
współpracy (sign-on fee) lub w celu zatrzymania danego członka organu na stanowisku (retention bonus), rekompensaty za
przeniesienie / przeprowadzkę w związku z objęciem lub zmianą stanowiska, odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji.
Członkowie Zarządu jako pracownicy Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani z tytułu pełnionych funkcji na
podstawie umowy o pracę mogą być objęci Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE) lub Pracowniczymi Planami
Kapitałowymi (PPK) w Spółce. Udział w PPK/PPE jest dobrowolny, a ww. członkowie organów Spółki mogą z niego
zrezygnować.
Przyjęta polityka wynagrodzeń ma zapewnić realizację celów Spółki, w szczególności długoterminowy wzrost wartości dla
akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa dzięki:
- powiązaniu celów okresowych (opartych o kryteria finansowe i niefinansowe) z aktualną strategią finansową Spółki,
TARCZYŃSKI S.A.
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
11
- zwiększeniu motywacji członków Zarządu poprzez wyznaczenie ambitnych, ale realnych celów, przekładających
się na atrakcyjne wynagrodzenia,
- uzasadnieniu doboru konkretnych wskaźników finansowych / niefinansowych,
- odroczenie wypłaty składników zmiennych w celu zatrzymania kluczowej kadry menedżerskiej w Spółce.
7. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla
byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o
zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej
kategorii organu; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym
obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu
finansowym.
Zobowiązania takie nie występują.
8. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) Emitenta oraz akcji i udziałów
w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla
każdej osoby oddzielnie)
Poniższe tabele przedstawiają stan posiadania akcji Tarczyński S.A. przez osoby zarządzające oraz przez osoby
nadzorujące, zgodny z wiedzą Spółki, w oparciu o informacje przekazywane przez osoby zobowiązane.
Tabela: Stan posiadania akcji Tarczski S.A. przez osoby zarządzające według stanu na dzień publikacji
niniejszego sprawozdania za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku
Imię i Nazwisko
Liczba posiadanych
akcji
Wartość nominalna
posiadanych akcji [zł]
Jacek Tarczyński *
Prezes Zarządu
533 188
533 188
Radosław Chmurak
Wiceprezes Zarządu
0
0
Dawid Tarczyński
Członek Zarządu
0
0
Tomasz Tarczyński
Członek Zarządu
0
0
Krzysztof Cetnar
Członek Zarządu
0
0
* Pan Jacek Tarczyński posiada także, wspólnie z małżonką Elżbietą Tarczyńską, pośrednio, poprzez spółkę zależną EJT Investment Sarl z siedzibą w
Luksemburgu (100% własności udziałów: 50% - Pani E. Tarczyńska, 50% - Pan J. Tarczyński) akcje Tarczyński S.A. w ilości 4.346.936,00 sztuk,
stanowiące 38,31% udziału w kapitale Spółki oraz stanowiące 51,21% udziału w głosach na WZA Spółki oraz Pan Jacek Tarczyński posiada tae,
wspólnie z małżonką Elżbietą Tarczyńską pośrednio, poprzez spółkę EJT sp. z o. o. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym (w której 100% udziów posiada EJT
Investment Sarl) w ilości 3.098.221,00 sztuk stanowiące 27,3% udziału w kapitale Spółki oraz stanowiące 21,6% udziału w głosach na WZA. Spółki.
Tabela: Stan posiadania akcji Tarczyński S.A. przez osoby nadzorujące według stanu na dzień przekazania
niniejszego sprawozdania za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku
TARCZYŃSKI S.A.
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
12
Imię i Nazwisko
Liczba posiadanych akcji
Wartość nominalna
posiadanych akcji [zł]
Krzysztof Wachowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
0
0
Edmund Bienkiewicz
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
0
0
Elżbieta Tarczyńska *
Członek Rady Nadzorczej
533 188
533 188
Tadeusz Trziszka
Członek Rady Nadzorczej
0
0
Piotr Łyskawa
Członek Rady Nadzorczej
0
0
Jacek Osowski
Członek Rady Nadzorczej
0
0
* Pani Elżbieta Tarczyńska posiada także, wspólnie z małżonkiem Jackiem Tarczyńskim, pośrednio, poprzez spółkę zależną EJT Investment Sarl z
siedzibą w Luksemburgu (100% asności udziałów: 50% - Pani E. Tarczyńska, 50% - Pan J. Tarczyński) akcje Tarczyński S.A. w ilości 4.346.936,00 sztuk,
stanowiące 38,31% udziału w kapitale Spółki oraz stanowiące 51,21% udziału w głosach na WZA Spółki oraz Pani Elżbieta Tarczyńska posiada także,
wspólnie z małżonkiem Jackiem Tarczyńskim pośrednio, poprzez spółkę EJT sp. z o. o. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym (w której 100% udziałów posiada EJT
Investment Sarl) w ilości 3.098.221,00 sztuk stanowiące 27,3% udziału w kapitale Spółki oraz stanowiące 21,6% udziału w głosach na WZA. Spółki.
Na dzień przekazania raportu rocznego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku, osoby zarządzające jak i
osoby nadzorujące Tarczyński S.A. nie posiadały udziałów w spółkach zależnych: Tarczyński Deutschland GmbH oraz WD
Foods Sp. z o.o. oraz w spółkach mających wespół kontrolę BH Handels und Vertriebs GmbH.
9. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
W spółce Tarczyński S.A. nie funkcjonują programy akcji pracowniczych.
TARCZYŃSKI S.A.
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
13
ROZDZIAŁ II: CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI ORAZ ANALIZA SYTUACJI
EKONOMICZNEJ EMITENTA
1.