Szanowni Państwo!
Przekazuję Państwu raport roczny Spółki oraz Grupy Kapitałowej Tarczyński S.A., który
stanowi podsumowanie działalności oraz osiągnięć naszej organizacji, w zakończonym roku
obrotowym 2022.
O ile poprzednie dwa lata naznaczone był piętnem pandemii Covid to rok 2022 usunął z areny
problemy zdrowotne by zastąpić je wojtuż za granicami Polski i jej wpływem na gospodarkę
w Polsce i na Świecie.
Presja inflacyjna wynikająca z odreagowania pandemii i ograniczeń podażowych głównie w
zakresie surowców energetycznych to kluczowy czynnik ryzyka z jakim mierzy się Grupa
Tarczyński. W skali naszych wyzwań to ponadprzeciętny wzrost cen mięsa i innych surowców
wykorzystywanych w produkcji wymagający pilnych działań w zakresie dostosowania
struktury cen produktów do nowych realiów. Dobra współpraca z naszymi partnerami
biznesowymi zarówno po stronie handlowej jak i finansowej pozwoliła nam płynnie zarządzić
tym procesem. Ponad 30 % dynamika wzrostu przychodów to jeden z efektów tych działań
silnie wspierana przez wzrost skali sprzedaży osiągający w roku 2022 poziom ponad 18 %
wzrostu wolumenu sprzedaży rok do roku. Dobre wyniki roku 2022 to również zasługa działań
oszczędnościowych i optymalizacji procesów produkcyjnych.
Ciągła praca nad utrzymaniem jakości i wydajności oraz efektywności działalności operacyjnej
stanowiła w roku 2022 amortyzator dla nieprzewidywanych i zmiennych w czasie
negatywnych czynników rynkowych zagrażających realizacji celów biznesowych.
Pozostajemy konsekwentni w realizacji naszej strategii i będziemy kontynuować działania,
które pozwolą nam na utrzymanie pozycji lidera rynkowego w Polsce w segmencie kabanosa
wspierając sprzedaż eksportową tego produktu na rynki europejskie. Budujemy silną pozycję
w kategorii parówek premium, która jest drugim filarem prowadzonej przez nas działalności.
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wzrosły o 35,1% w stosunku do roku poprzedniego
i wyniosły niemal 1 614 mln zł.
W roku 2022 osiągnęliśmy nadwyżkę EBITDA na poziomie blisko 175 mln zł, o 1,8% wyższą
względem roku 2021 pomimo obciążenia wyników Grupy spółki skutkami zdarzenia
pożarowego z października 2022 r. Poziom rentowności EBITDA odniesieniu do wielkości
sprzedaży obniżył się z 14,4% w roku 2021 do 10,8% za rok 2022 lecz mimo to głównie ze
względu na wzrost skali sprzedaży wypracowaliśmy w roku 2022 zysk netto w kwocie 101,9
mln zł, o blisko 6,3 mln poprawiając wynik roku 2021. Zysk przypadający na jedną akcję
wyniósł za 2022 rok 8,98 zł.
Potwierdzając pozytywne efekty takich działań kontynuujemy aktywność w zakresie
wydatków na badania i rozwój obejmujący rozwój innowacyjnych produktów zachowując ich
najwyższą i powtarzalną jakość. Stale podnosimy kompetencje naszych pracowników będąc
otwarci na zmieniający się rynek pracy.
Istotne środki angażujemy na marketing stanowiący podstawę budowy wartości marki oraz jej
rozpoznawalności w Polsce a także poza jej granicami. W tym zakresie aktywne wejście w
końcówce 2022 r w sponsoring reprezentacji Polski w piłce nożnej stanowi kolejny kamień
węgielny naszej strategii budowy marki.
Utrzymanie statusu lidera na rosnącym rynku generuje konieczność ponoszenia istotnych
wydatków inwestycyjnych. Działania inwestycyjne realizowane w roku 2022 kontynuować
będziemy w latach kolejnych obejmując nimi zarówno rozwój zdolności produkcyjnych
skorelowanych z prognozami sprzedaży opartymi o popyt rynkowy jak również rozwój
zarządzanej infrastruktury z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska czy zabezpieczeń
PPOŻ.
Koncentrując się na celach biznesowych tworzymy nowoczesną, odpowiedzialną społecznie
organizację, która rozumie zachodzące w świecie zmiany i potrafi tworzyć innowacyjne
produkty dostosowane do potrzeb i oczekiwań rynku.
Jacek Tarczyński
Prezes Zarządu Tarczyński S.A.