Ujeździec Mały, 27 kwietnia 2023 roku
O Ś W I A D C Z E N I E
Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego
Tarczyński S.A.
Ja niżej podpisany oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne Sprawozdanie Finansowe Tarczyński S.A.
sporządzone za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
majątkową i finansową oraz wynik finansowy spółki Tarczyński S.A.
Oświadczam ponadto, roczne sprawozdanie z działalności spółki Tarczyński S.A. sporządzone za okres od 1 stycznia
2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Tarczyński S.A., w tym opis
podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Członkowie Zarządu:
1. Jacek Tarczyński Prezes Zarządu ………………………………...
2. Radosław Chmurak Wiceprezes Zarządu ………………………………...
3. Dawid Tarczyński Członek Zarządu ………………………………...
4. Tomasz Tarczyński Członek Zarządu ………………………………...
5. Krzysztof Cetnar Członek Zarządu ………………………………...
Ujeździec Mały, 27 kwietnia 2023 roku