Dotacje unijne
Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji

Budowa gazowej instalacji kogeneracyjnej w Ujeźdźcu Małym.

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji
Nazwa projektu:
Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o silniki gazowe o mocy elektrycznej około 8 MW z możliwością produkcji chłodu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Ujeźdźcu Małym.
Cel projektu:

W październiku 2022 roku, po dokonanym odbiorze został przekazany do eksploatacji układ wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o silniki gazowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Dane techniczne:

  • ilość kogeneratorów [szt]: 4
  • moc elektryczna kogeneratora [kWe]: 2.004
  • moc cieplna kogeneratora [kWt]: 2.170

Głównym celem projektu, polegającego na budowie gazowej instalacji kogeneracyjnej było zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz poprawa jakości powietrza, poprzez wprowadzenie produkcji ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej i z niskoemisyjnego paliwa jakim jest gaz ziemny. Realizacja projektu przyczyni się, do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery (CO2, NOx, SO2, pył, w tym PM10). 

Wyprodukowane ciepło w postaci gorącej wody w całości pokrywa zapotrzebowanie zakładu w zakresie ogrzewania, produkcji ciepłej wody użytkowej, zasilania wentylacji, w procesach technologicznych, a także do produkcji chłodu. Produkcja ciepła w kogeneracji zastąpiła także pracę kotłowni lokalnych, co wpływa na poprawę efektywności.

Wytworzona energia elektryczna jest zużywana na potrzeby własne zakładu pokrywając całkowite zapotrzebowanie, a ewentualne jej nadwyżki przekazywane będą do systemu elektroenergetycznego OSD.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła zrealizować założone cele, a mianowicie: 

  • produkcja energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu (kogeneracja),
  • wykorzystanie energii cieplnej przez cały rok (zarówno zimą jak i latem jako ciepło grzewcze, technologiczne i do produkcji chłodu),
  • wzrost efektywności wykorzystania energii pierwotnej (energii chemicznej paliwa) w stosunku do realizowanej aktualnie gospodarki rozdzielonej – miernikiem tego wzrostu jest wskaźnik PES wprowadzony Dyrektywą kogeneracyjną a określający procentową oszczędność energii pierwotnej układu kogeneracyjnego w stosunku do gospodarki rozdzielonej,
  • zmniejszenie emisyjności szkodliwych substancji do atmosfery takich jak: CO2, NOx, SO2, CO i pyłów w odniesieniu do rozdzielonej produkcji nośników energii,
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną (obniżenie kosztu jej dostawy),
  • uniknięcie w przyszłości ponoszenia kosztów odtworzeniowych i dostosowania do wymogów środowiskowych istniejącego majątku wytwórczego, poprawa lokalnego oraz własnego bezpieczeństwa energetycznego,
  • uniknięcie w przyszłości ponoszenia kosztów odtworzeniowych i dostosowania do wymogów środowiskowych istniejącego majątku wytwórczego.
Beneficjent
Tarczyński Spółka Akcyjna
Opis projektu:

Budowa układu kogeneracji na terenie gminy Trzebnica, której głównym zadaniem jest produkcja tak zwanej „czystej energii” w skojarzeniu, pozwoli na realizację ważnych celów strategicznych regionu i
kraju oraz zaspokoi liczne potrzeby okolicznych mieszkańców i inwestorów.

Realizacja projektu wysokosprawnej kogeneracji pozwoli także na osiągnięcie wskaźników rezultatu:

  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) [Mg CO2/rok]: 55 648,59 Mg CO2/rok,
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej” [GJ/rok]: 61 986,76 GJ/rok.

Harmonogram projektu:

  • 03.08.2019 – ogłoszenie ws. wyboru wykonawcy na budowę układu wysokosprawnej kogeneracji;
  • 26.08.2019 – ogłoszenie ws. wyboru nadzoru inwestorskiego do budowy układu wysokosprawnej kogeneracji;
  • 02.12.2019 – podpisanie umowy z wykonawcą na realizację budowy układu wysokosprawnej kogeneracji;
  • 02.12.2019 – podpisanie umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego związanego z budową układu wysokosprawnej kogeneracji;
  • 05.12.2019 – przekazanie terenu budowy wykonawcy;
  • 27.05.2020 – rozpoczęcie prac budowlanych;
  • 20.08.2020 – dostawa i wprowadzenie do budynku pierwszego kogeneratora;
  • 02.03.2021 – uruchomienie kogeneratora, pierwsza synchronizacja;
  • 26.04.2021 – pozwolenie na użytkowanie obiektu;
  • 13.07.2021 – zakończenie prac obiektowych technologicznych;
  • 17.05.2022 – zakończenie prac regulacyjnych źródła kogeneracyjnego;
  • 08.10.2022 – zakończenie prac regulacyjnych instalacji odbiorczych w zakładzie przez Tarczyński S.A.;
  • 18.10.2022 – zakończenie odbioru końcowego, przekazani obiektu do eksploatacji.

Projekt realizowany był w ramach projektu Działania 1.6 „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji , oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.

Całkowita wartość projektu wyniosła:

  • netto 38.524.657,00 zł
  • brutto 47.385.328,11 zł
  • w tym wartość dofinansowania 13.344.000,00 zł

Finansowanie projektu

Inwestycja sfinansowana została z preferencyjnej pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy pożyczki nr 1181/2020/Wn01/OA-ew-yk/P w kwocie 24 266 932,31 PLN.

W związku z realizacją projektu: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o silniki gazowe o mocy elektrycznej około 8 MW z możliwością produkcji chłodu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Ujeźdźcu Małym” udostępniamy opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. W celu przekazania informacji wystarczy napisać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub poprzez formularz na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Zdjęcia: