Dotacje unijne
Demonstracja w pełni zautomatyzowanej wydajnej technologii otrzymywania przekąsek mięsnych

Demonstracja w pełni zautomatyzowanej wydajnej technologii otrzymywania przekąsek mięsnych.

Demonstracja w pełni zautomatyzowanej wydajnej technologii otrzymywania przekąsek mięsnych
Nazwa projektu:
Demonstracja w pełni zautomatyzowanej wydajnej technologii otrzymywania przekąsek mięsnych o wysokiej wartości dodanej stanowiących przełom w branży
Cel projektu:

Celem projektu było opracowanie innowacyjnych w skali świata przekąsek mięsnych typu kabanos z segmentu „snack&chips” oraz innowacyjnej technologii ich wytwarzania.

Beneficjent
Tarczyński Spółka Akcyjna
Opis projektu:

Informujemy, iż zakończyliśmy realizację projektu pt. „Demonstracja w pełni zautomatyzowanej wydajnej technologii otrzymywania przekąsek mięsnych o wysokiej wartości dodanej stanowiących przełom w branży”.

Okres realizacji projektu: grudzień 2017 – styczeń 2020

Celem projektu było opracowanie innowacyjnych w skali świata przekąsek mięsnych typu kabanos z segmentu „snack&chips” oraz innowacyjnej technologii ich wytwarzania. Wdrożenie rezultatów Projektu odbyło się poprzez wprowadzenie wyników prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Przekąski mięsne opracowane w ramach Projektu charakteryzują się wysoką zawartością białka (do 60g/100g produktu), obniżoną zawartością tłuszczu (min. 16g/100g produktu) oraz wysoką mięsnością (do 250g/100g produktu). Ze względu na przekąskowy charakter wyrobu, opracowane zostało również nowe opakowanie umożliwiające łatwiejsze otwarcie oraz konsumpcję produktu „on-the-go”. Możliwość stworzenia przekąsek mięsnych o wysokiej wartości dodanej jest wynikiem opracowania zintegrowanego i w pełni zautomatyzowanego procesu, który umożliwił wyeliminowanie z produktu szkodliwego dla zdrowia ludzi benzopirenu oraz konieczności użycia powłoki alginianowej.

Cel Projektu został osiągnięty poprzez realizację następujący prac B+R:

 1. opracowania nowej receptury farszu, która pozwala na wyeliminowanie procesu wędzenia oraz powłoki alginianowej,
 2. zintegrowania oraz automatyzacji procesu wytarzania przekąsek mięsnych, która pozwala na skrócenie czasu potrzebnego na obróbkę termiczną produktu,
 3. stworzenie specjalnego oprogramowania sterującego, który pozwala na dostosowanie parametrów procesu do szeregu zmiennych.

Realizacja Projektu przyczyniła się do rozwinięcia kompetencji B+R Spółki, a także umożliwia wytwarzanie wysokiej jakości przekąsek mięsnych, które odpowiadają potrzebom konsumenckim oraz przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności Spółki na arenie międzynarodowej i krajowej.

 

Wartość projektu ogółem: 25 884 779,13 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  10 353 911,66 zł

 

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji

Budowa gazowej instalacji kogeneracyjnej w Ujeźdźcu Małym.

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji
Nazwa projektu:
Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o silniki gazowe o mocy elektrycznej około 8 MW z możliwością produkcji chłodu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Ujeźdźcu Małym.
Cel projektu:

W październiku 2022 roku, po dokonanym odbiorze został przekazany do eksploatacji układ wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o silniki gazowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Dane techniczne:

  • ilość kogeneratorów [szt]: 4
  • moc elektryczna kogeneratora [kWe]: 2.004
  • moc cieplna kogeneratora [kWt]: 2.170

Głównym celem projektu, polegającego na budowie gazowej instalacji kogeneracyjnej było zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz poprawa jakości powietrza, poprzez wprowadzenie produkcji ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej i z niskoemisyjnego paliwa jakim jest gaz ziemny. Realizacja projektu przyczyni się, do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery (CO2, NOx, SO2, pył, w tym PM10). 

Wyprodukowane ciepło w postaci gorącej wody w całości pokrywa zapotrzebowanie zakładu w zakresie ogrzewania, produkcji ciepłej wody użytkowej, zasilania wentylacji, w procesach technologicznych, a także do produkcji chłodu. Produkcja ciepła w kogeneracji zastąpiła także pracę kotłowni lokalnych, co wpływa na poprawę efektywności.

Wytworzona energia elektryczna jest zużywana na potrzeby własne zakładu pokrywając całkowite zapotrzebowanie, a ewentualne jej nadwyżki przekazywane będą do systemu elektroenergetycznego OSD.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła zrealizować założone cele, a mianowicie: 

  • produkcja energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu (kogeneracja),
  • wykorzystanie energii cieplnej przez cały rok (zarówno zimą jak i latem jako ciepło grzewcze, technologiczne i do produkcji chłodu),
  • wzrost efektywności wykorzystania energii pierwotnej (energii chemicznej paliwa) w stosunku do realizowanej aktualnie gospodarki rozdzielonej – miernikiem tego wzrostu jest wskaźnik PES wprowadzony Dyrektywą kogeneracyjną a określający procentową oszczędność energii pierwotnej układu kogeneracyjnego w stosunku do gospodarki rozdzielonej,
  • zmniejszenie emisyjności szkodliwych substancji do atmosfery takich jak: CO2, NOx, SO2, CO i pyłów w odniesieniu do rozdzielonej produkcji nośników energii,
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną (obniżenie kosztu jej dostawy),
  • uniknięcie w przyszłości ponoszenia kosztów odtworzeniowych i dostosowania do wymogów środowiskowych istniejącego majątku wytwórczego, poprawa lokalnego oraz własnego bezpieczeństwa energetycznego,
  • uniknięcie w przyszłości ponoszenia kosztów odtworzeniowych i dostosowania do wymogów środowiskowych istniejącego majątku wytwórczego.
Beneficjent
Tarczyński Spółka Akcyjna
Opis projektu:

Budowa układu kogeneracji na terenie gminy Trzebnica, której głównym zadaniem jest produkcja tak zwanej „czystej energii” w skojarzeniu, pozwoli na realizację ważnych celów strategicznych regionu i
kraju oraz zaspokoi liczne potrzeby okolicznych mieszkańców i inwestorów.

Realizacja projektu wysokosprawnej kogeneracji pozwoli także na osiągnięcie wskaźników rezultatu:

  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) [Mg CO2/rok]: 55 648,59 Mg CO2/rok,
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej” [GJ/rok]: 61 986,76 GJ/rok.

Harmonogram projektu:

  • 03.08.2019 – ogłoszenie ws. wyboru wykonawcy na budowę układu wysokosprawnej kogeneracji;
  • 26.08.2019 – ogłoszenie ws. wyboru nadzoru inwestorskiego do budowy układu wysokosprawnej kogeneracji;
  • 02.12.2019 – podpisanie umowy z wykonawcą na realizację budowy układu wysokosprawnej kogeneracji;
  • 02.12.2019 – podpisanie umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego związanego z budową układu wysokosprawnej kogeneracji;
  • 05.12.2019 – przekazanie terenu budowy wykonawcy;
  • 27.05.2020 – rozpoczęcie prac budowlanych;
  • 20.08.2020 – dostawa i wprowadzenie do budynku pierwszego kogeneratora;
  • 02.03.2021 – uruchomienie kogeneratora, pierwsza synchronizacja;
  • 26.04.2021 – pozwolenie na użytkowanie obiektu;
  • 13.07.2021 – zakończenie prac obiektowych technologicznych;
  • 17.05.2022 – zakończenie prac regulacyjnych źródła kogeneracyjnego;
  • 08.10.2022 – zakończenie prac regulacyjnych instalacji odbiorczych w zakładzie przez Tarczyński S.A.;
  • 18.10.2022 – zakończenie odbioru końcowego, przekazani obiektu do eksploatacji.

Projekt realizowany był w ramach projektu Działania 1.6 „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji , oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.

Całkowita wartość projektu wyniosła:

  • netto 38.524.657,00 zł
  • brutto 47.385.328,11 zł
  • w tym wartość dofinansowania 13.344.000,00 zł

Finansowanie projektu

Inwestycja sfinansowana została z preferencyjnej pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy pożyczki nr 1181/2020/Wn01/OA-ew-yk/P w kwocie 24 266 932,31 PLN.

W związku z realizacją projektu: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o silniki gazowe o mocy elektrycznej około 8 MW z możliwością produkcji chłodu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Ujeźdźcu Małym” udostępniamy opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. W celu przekazania informacji wystarczy napisać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub poprzez formularz na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Zdjęcia: